.

ಸಿಂಗಪುರದ 6 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೊ ಸಿದ್ಧತೆ

.

.

Comments