ವೇದ 4

ಒಂದೇ ವೇದ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು...

‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣ’ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಲ್ಲ. ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ? ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? – ಇಂಥವಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು...

ವೇದಗಳು ಎಂದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ. ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ಪರಂಪರೆಯ ಒಕ್ಕಣೆ. ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ವಿಂಗಡಿಸಿದರಂತೆ.  ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ವೇದವನ್ನು ನಾಲ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಂತೆ, ಒಂದೊಂದು ವೇದವನ್ನೂ ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಸಂಹಿತಾ’ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಎಂದರ್ಥ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಋಷಿಗಳು. ಇವರು ಹಲವರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಋಷಿಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ‘ಸಂಹಿತಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮಂತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಸಂಹಿತಾ. ಉದಾ: ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ, ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ.

‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣ’ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಲ್ಲ. ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ? ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? – ಇಂಥವಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾ: ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ.

‘ಆರಣ್ಯಕ’ ಎಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೇದಭಾಗವೇ ಆರಣ್ಯಕ. ಎಂದರೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒದಗುವಂಥವು. ಎಂದರೆ ಅವು ಹೊರಗಿನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕುರಿತಂಥವು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ಪಕ್ವಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಏಕಾಂತ ಬೇಕು. ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಂಥ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತಾಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮನನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೇದಭಾಗಗಳೇ ಆರಣ್ಯಕಗಳು. ಉದಾ: ತೈತ್ತೀರಿಯಾರಣ್ಯಕ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ.

‘ಉಪನಿಷತ್ತು’ ವೇದದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ; ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ‘ವೇದಾಂತ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದದ ಕೊನೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು; ವೇದದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ. ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರೆ, ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಸರಳ ಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಹಿತಾಭಾಗದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹೇರಳ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಯನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸುಲಭ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾ: ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು, ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತು.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಾಯನ 22
ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ!

13 Jan, 2018
’ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಬೇಡ! ’

ವಿಡಂಬನೆ
’ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಬೇಡ! ’

13 Jan, 2018

ಅಧ್ಯಯನ
ಸೂರ್ಯ: ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು

ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತಲು ಸರಿಯುತ್ತದೆ; ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣುವಂಥವನು ಅವನು; ಅವನ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೂರ್ಯನ ಭೌತಿಕ ವಿವರಗಳು. ...

13 Jan, 2018
ದೇವ್ರ ಭಾಷ್ಣ  ಮತ್ತs ಪೂಜಾರಿ ಅಳು

ವಿಡಂಬನೆ
ದೇವ್ರ ಭಾಷ್ಣ ಮತ್ತs ಪೂಜಾರಿ ಅಳು

6 Jan, 2018

ಸ್ಮರಣೆ
‘ಮಹಾತ್ಮರು ಅದೆಷ್ಟೋ!’

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಾರೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೈವಕ್ಷೇತ್ರ; ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೇವತೆ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇದೇ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹುಟ್ಟೂರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1762ರ ಮೇ...

6 Jan, 2018