ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನೆಲೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋಣ ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಶ್ರೀನಿಧಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯೂ ಇರಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ.

ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನೆಲೆ

ನಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆಯಿತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಇಷ್ಟದ ಹೆಸರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಮನೆಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋಣ ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಶ್ರೀನಿಧಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯೂ ಇರಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ.
–ವಸಂತಿ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಬನಶಂಕರಿ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018