ಮಕ್ಕಳ ಕವನ

ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು?

ನೀರು ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಕೆರೆಗಳತ್ತ ಸರಿದು ನಡೆದು ಧರೆಯು ನಗುತ ಚೆಲುವು ಪಡೆದು ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿತು

ಚಿತ್ರಗಳು: ವಿಜಯಕುಮಾರಿ

ಜೋರು ಜೋರು ಮಳೆಯು ಸುರಿದು
ಬೇರು ಮಳೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದು
ಮರಗಿಡಗಳು ಹಸುರು ತಳೆದು
ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು

ನೀರು ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದು
ಕೆರೆಗಳತ್ತ ಸರಿದು ನಡೆದು
ಧರೆಯು ನಗುತ ಚೆಲುವು ಪಡೆದು
ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿತು

ಮಳೆಯು ದಿನವು ಸುರಿಯುತಿರಲು
ಇಳೆಯು ಸೊಬಗು ತಳೆಯುತಿರಲು
ಕಳೆಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿರಲು
ಒಳಿತು ನಾಡಿಗೆ

ಮಳೆಯು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದು
ಇಳೆಯ ಕೆರೆಯು ಕೋಡಿ ಹರಿದು
ಬೆಳೆಯು ಮುಗುಳುನಗುತ ಬೆಳೆದು
ಕಳೆಯು ಬೀಡಿಗೆ

ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಕರಗುತಿತ್ತು
ದಪ್ಪ ಹನಿಯು ಬೀಳುತಿತ್ತು
ಕಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ನಾದವು!

ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮಳೆಯು
ಸಪ್ಪೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಇಳೆಯು
ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆಯೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು?

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

22 Apr, 2018
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

22 Apr, 2018
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

22 Apr, 2018
ಸಂತರ ಸಂಗ

ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
ಸಂತರ ಸಂಗ

22 Apr, 2018
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

ಮೊದಲ ಓದು
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

22 Apr, 2018