ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಶುಕ್ರವಾರ, 28–7–1967

28 Jul, 2017

ತುಂಗಾ ನದಿಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 23 ಅಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗುರುವಾರ 27, ಜುಲೈ 2017

27 Jul, 2017

ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದ
ಬುಧವಾರ, 26–7–1967

26 Jul, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 25– 7– 1967

25 Jul, 2017

ಸೋಮವಾರ, 24–7–1967

24 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ 23–7–1967

23 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 22–7–1967

22 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 21–7–1967

21 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 20–7–1967

20 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 19–7–1967

19 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 18–7–1967

18 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 17–7–1967

17 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ 16–7–1967

16 Jul, 2017

ಶನಿವಾರ, 15–7–1967

15 Jul, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಶುಕ್ರವಾರ, 14–7–1967

14 Jul, 2017

ಗುರುವಾರ, 13–7–1967

13 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 12–7–1967

12 Jul, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 11–7–1967

11 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 10–7–1967

10 Jul, 2017

ಭಾನುವಾರ 9–7–1967

9 Jul, 2017
ಶನಿವಾರ, 8–7–1967

ಶನಿವಾರ, 8–7–1967

8 Jul, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 7–7–1967

7 Jul, 2017

ಗುರುವಾರ, 6–7–1967

6 Jul, 2017

ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು
ಬುಧವಾರ, 5-7-1967

5 Jul, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 4–7–1967

4 Jul, 2017

ಸೋಮವಾರ, 3–7–1967

3 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ 2–7–1967

2 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 1-7-1967

1 Jul, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 30–6–1967

29 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 29–6–1967

29 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 28–6–1967

28 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 27–6–1967

27 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 26–6–1967

26 Jun, 2017

ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಶನಿವಾರ, 24–6–1967

24 Jun, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 23–6–1967

23 Jun, 2017

ಗುರುವಾರ, 22–6–1967

22 Jun, 2017

ಬುಧವಾರ, 21–6–1967

21 Jun, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 20–6–1967

20 Jun, 2017

ಸೋಮವಾರ, 19–6–1967

19 Jun, 2017

ಭಾನುವಾರ 18–6–1967

18 Jun, 2017
ಶನಿವಾರ, 17–6–1967

ಶನಿವಾರ, 17–6–1967

17 Jun, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 16–6–1967

16 Jun, 2017

ಗುರುವಾರ, 15–6–1967

15 Jun, 2017

ಬುಧವಾರ, 14–6–1967

14 Jun, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 13–6–1967

13 Jun, 2017

ಸೋಮವಾರ, 12–6–1967

12 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ 11–6–1967

11 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 10–6–1967

10 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 9–6–1967

9 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 8–6–1967

8 Jun, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 7–6–1967

7 Jun, 2017