ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಭಾನುವಾರ, 21–4–1968

21 Apr, 2018

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲೂಟಿ, ಗಲಭೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಗುಂಪನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಂತಾದ ಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಪೋಲೀಸರಿಂದ ಅನೇಕ ಸುತ್ತು ಗೋಲಿಬಾರ್, ಒಬ್ಬರು ಬಲಿ, 40 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ.

20–4–1968

20 Apr, 2018

ಶುಕ್ರವಾರ, 19–4–1968

19 Apr, 2018

ಗುರುವಾರ, 18–4–1968

18 Apr, 2018

ಮಂಗಳವಾರ, 16–4–1968

16 Apr, 2018
ಸೋಮವಾರ, 15–4–1968

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 15–4–1968

15 Apr, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 14–4–1968

14 Apr, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 13–4–1968

13 Apr, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 12–4–1968

12 Apr, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 11–4–1968

11 Apr, 2018

ದಿನದ ನೆನಪು
ಮಂಗಳವಾರ, 9–4–1968

9 Apr, 2018

ಸೋಮವಾರ, 8–4–1968

8 Apr, 2018

ಭಾನುವಾರ, 7–4–1968

7 Apr, 2018

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 06, 2018

6 Apr, 2018

ಶುಕ್ರವಾರ, 5–4–1968

5 Apr, 2018

ಗುರುವಾರ, 4–4–1968

4 Apr, 2018

ಬುಧವಾರ, 3–4–1968

3 Apr, 2018

ಮಂಗಳವಾರ, 2–4–1968

2 Apr, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 1–4–1968

1 Apr, 2018

ಭಾನುವಾರ, 31–3–1968

31 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 30–3–1968

30 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 29–3–1968

29 Mar, 2018

ಶರಾವತಿ
ಗುರುವಾರ, 28–3–1968

28 Mar, 2018

ಬುಧವಾರ, 27–3–1968

27 Mar, 2018

ಮಂಗಳವಾರ, 26–3–1968

26 Mar, 2018
ಸೋಮವಾರ, 25–3–1968

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 25–3–1968

25 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 24–3–1968

24 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 23-3-1968

23 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 22–3–1968

22 Mar, 2018

ದಿನದ ನೆನಪು
ಗುರುವಾರ, 21–3–1968

21 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 20–3–1968

20 Mar, 2018

ಸೋಮವಾರ, 18–3–1968

18 Mar, 2018

ಜಮೀನು ಜಗಳದ ಫಲ
ಶನಿವಾರ, 17–3–1968

17 Mar, 2018

16-03-1968, ಶನಿವಾರ

16 Mar, 2018

ಶುಕ್ರವಾರ, 15-3-1968

15 Mar, 2018

ಗುರುವಾರ, 14–3–1968

14 Mar, 2018

ಬುಧವಾರ, 13–3–1968

13 Mar, 2018

ಮಂಗಳವಾರ, 12–3–1968

12 Mar, 2018

ಕಡೆಗಣನೆ ಏಕೆ?

12 Mar, 2018

ಸೋಮವಾರ, 11–3–1968

11 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 10–3–1968

10 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 9–3–1968

9 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 07–3–1968

7 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 6–3–1968

6 Mar, 2018
ಮಂಗಳವಾರ, 5–3–1968

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 5–3–1968

5 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 4–3–1968

4 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ 3–3–1968

3 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 2–3–1968

2 Mar, 2018

ಶುಕ್ರವಾರ, 1–3–1968

1 Mar, 2018

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 28–2–1968

28 Feb, 2018

ದಿನದ ನೆನಪು
ಮಂಗಳವಾರ, 27–2–1968

27 Feb, 2018