<
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಮಂಗಳವಾರ, 21–2–1967

21 Feb, 2017

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವೇಷಧಾರಿಯ ಪ್ರವೇಶ ವಾದಾಗ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉಯಿಲೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಭೋಪಾಲದ ಲಷ್ಕರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 20–2–1967

20 Feb, 2017

ಭಾನುವಾರ, 19–2–1967

19 Feb, 2017

ಶನಿವಾರ, 8–2–1967

18 Feb, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 17–2–1967

17 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 16–2–1967

16 Feb, 2017

ಬುಧವಾರ, 15–2–1967

15 Feb, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 14–2–1967

14 Feb, 2017

ಸೋಮವಾರ, 13–2–1967

13 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 12–2–1967

12 Feb, 2017

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ
ಗುರುವಾರ, 9–2–1967

9 Feb, 2017

ಬುಧವಾರ, 8–2–1967

8 Feb, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 7–2–1967

7 Feb, 2017

ರಾಜಾಮಿಲ್ಲಿನ ಆರಂಭ
ಸೋಮವಾರ, 6–2–1967

6 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 5–2–1967

5 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 4–2–1967

4 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 3–2–1967

3 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 2–2–1967

2 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 1–2–1967

1 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 31–1–1967

31 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 30–1–1967

30 Jan, 2017

ಭಾನುವಾರ, 29–1–1967

29 Jan, 2017

ಶನಿವಾರ, 28–1–1967

28 Jan, 2017

ಗುರುವಾರ, 26–1–1967

26 Jan, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 24–1–1967

24 Jan, 2017

ಸೋಮವಾರ, 23–1–1967

23 Jan, 2017

ಭಾನುವಾರ, 22–1–1967

22 Jan, 2017

ಶನಿವಾರ, 21–1–1967

21 Jan, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 20–1–1967

20 Jan, 2017

ಗುರುವಾರ, 19–1–1967

19 Jan, 2017

ಬುಧವಾರ, 18–1–1967

18 Jan, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 17–1–1967

17 Jan, 2017

ಸೋಮವಾರ, 16–1–1967

16 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 14–1–1967

15 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 14–1–1967

14 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 13–1–1967

13 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ 12–1–1967

12 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 11–1–1967

11 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 10–1–1967

10 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 9–1–1967

9 Jan, 2017

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಲಿ

9 Jan, 2017

ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ
ಭಾನುವಾರ, 8–1–1967

8 Jan, 2017

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ
ಶನಿವಾರ, 7–1–1967

7 Jan, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 6–1–1967

6 Jan, 2017

ಆರಂಭ
ಗುರುವಾರ, 5–1–1967

5 Jan, 2017

ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ
ಬುಧವಾರ, 4–1–1967

4 Jan, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 3–1–1967

3 Jan, 2017

ಜನಗಣತಿ
ಸೋಮವಾರ 2–1–1967

2 Jan, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 1–1–1967

1 Jan, 2017

ಶನಿವಾರ 31–12–1966

31 Dec, 2016

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 30–12–1966

30 Dec, 2016