<
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಶನಿವಾರ, 25–3–1967

25 Mar, 2017

ಸದ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ರದ್ದು– 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತರುವಂತೆ ಪಾನನಿರೋಧದ ಸಡಿಲಿಕೆ– ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 8.59 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಿರುವ 1967–68ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥಸಚಿವ  ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ, 24–3–1967

24 Mar, 2017

ಗುರುವಾರ, 23–03–2017

23 Mar, 2017

ಬುಧವಾರ, 22–3–1967

22 Mar, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 21–3–1967

21 Mar, 2017

ಸೋಮವಾರ, 20–03–1967

20 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪುನರ್ರಚನೆ: ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ– ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭರವಸೆ

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 18–3–1967

18 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 17–3–1967

17 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 16–3–1967

16 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 15–3–1967

15 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 14–3–1967

14 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 13–3–1967

13 Mar, 2017

ಸುಹಾನಾ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ

13 Mar, 2017

ಭಾನುವಾರ, 12–3–1967

12 Mar, 2017

ಶನಿವಾರ, 11–3–1967

11 Mar, 2017

ಗುರುವಾರ 9–3–1967

9 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 8–3–1967

8 Mar, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 7–3–1967

7 Mar, 2017

ಸೋಮವಾರ, 6–3–1967

6 Mar, 2017

ಭಾನುವಾರ, 5–3–1967

5 Mar, 2017

ಶನಿವಾರ, 4–3–1967

4 Mar, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 3–3–1967

3 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 2–3–1967

2 Mar, 2017

ಬುಧವಾರ, 1–3–1967

1 Mar, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 28–2–1967

28 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 27–2–1967

27 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 26–2–1967

26 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 25–2–1967

25 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 24–2–1967

24 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 22–2–1967

22 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 21–2–1967

21 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 20–2–1967

20 Feb, 2017

ಭಾನುವಾರ, 19–2–1967

19 Feb, 2017

ಶನಿವಾರ, 8–2–1967

18 Feb, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 17–2–1967

17 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 16–2–1967

16 Feb, 2017

ಬುಧವಾರ, 15–2–1967

15 Feb, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 14–2–1967

14 Feb, 2017

ಸೋಮವಾರ, 13–2–1967

13 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 12–2–1967

12 Feb, 2017

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ
ಗುರುವಾರ, 9–2–1967

9 Feb, 2017

ಬುಧವಾರ, 8–2–1967

8 Feb, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 7–2–1967

7 Feb, 2017

ರಾಜಾಮಿಲ್ಲಿನ ಆರಂಭ
ಸೋಮವಾರ, 6–2–1967

6 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 5–2–1967

5 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 4–2–1967

4 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 3–2–1967

3 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 2–2–1967

2 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 1–2–1967

1 Feb, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 31–1–1967

31 Jan, 2017