ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಮಂಗಳವಾರ, 21–11–1967

21 Nov, 2017

ಹರಿಯಾಣಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸುಭದ್ರ ಆಡಳಿತವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು.

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 20–11–1967

20 Nov, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಭಾನುವಾರ, 19–11–1967

19 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ 18–11–1967

18 Nov, 2017

ಗುರುವಾರ 16–11–1967

16 Nov, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 1967

15 Nov, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಮಂಗಳವಾರ, 14–11–1967

14 Nov, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಸೋಮವಾರ, 13–11–1967

13 Nov, 2017

ಭಾನುವಾರ, 12–11–1967

12 Nov, 2017

ಶನಿವಾರ, 11–11–1967

11 Nov, 2017

10–11–1967

10 Nov, 2017

ಗುರುವಾರ, 9–11–1967

9 Nov, 2017

ಬುಧವಾರ, 8–11–1967

8 Nov, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 7–11–1967

7 Nov, 2017

ಸೋಮವಾರ, 6–11–1967

6 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 5–11–1967

5 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 4–11–1967

4 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 3–11 – 1967

3 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 2–11–1967

2 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ವಿಚ್ಛಿದ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಮನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆ

1 Nov, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 31–10–1967

31 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 30–10–1967

30 Oct, 2017
ಭಾನುವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1967

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಭಾನುವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1967

29 Oct, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಶನಿವಾರ, 28–10–1967

28 Oct, 2017
ಶುಕ್ರವಾರ, 27–10–1967

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಶುಕ್ರವಾರ, 27–10–1967

27 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 26–10–1967

26 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 25–10-1967

25 Oct, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಮಂಗಳವಾರ, 24–10–1967

24 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 23–10–1967

23 Oct, 2017

ಭಾನುವಾರ, 22–10–1967

22 Oct, 2017

ಶನಿವಾರ, 21–10–1967

21 Oct, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2017

20 Oct, 2017

ಬುಧವಾರ, 18–10–1967

18 Oct, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 17–10–1967

17 Oct, 2017

ಸೋಮವಾರ , ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16,, 2017

16 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 15–10–1967

15 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 14–10–1967

14 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 13–10–2017

13 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 12–10–1967

12 Oct, 2017
ಬುಧವಾರ, 11–10–1967

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 11–10–1967

11 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 10–10–1967

10 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 9–10–1967

9 Oct, 2017

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಭಾನುವಾರ, 8–10–1967

8 Oct, 2017
ಶನಿವಾರ, 7–10–1967

ದಿನದ ವಿಶೇಷ
ಶನಿವಾರ, 7–10–1967

7 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 6–10–1967

6 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 5–10-1967

5 Oct, 2017

ದಿನದ ನೆನಪು
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮಂಗಳವಾರ, 3–10–1967

3 Oct, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 2–10–1967

2 Oct, 2017

ಭಾನುವಾರ, 1–10–1967

1 Oct, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2017

29 Sep, 2017

ಗುರುವಾರ, 28–9–1967

28 Sep, 2017