<
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಬುಧವಾರ, 26–4–1967

26 Apr, 2017

ದೆಹಲಿ, ಏ. 25– ರಾಜಾಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 25–04–1967

25 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 24–4–1967

24 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 23–4–1967

23 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 22–4–1967

22 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 21–4–1967

21 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 20–4–1967

20 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 19–4–1967

19 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 18–4–1967

18 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 17–4–1967

17 Apr, 2017

ಭಾನುವಾರ, 16–4–1967

16 Apr, 2017

ಶನಿವಾರ, 15–4–1967

15 Apr, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 14–4–1967

14 Apr, 2017

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫಿಜೊ
ಗುರುವಾರ, 13–4–1967

13 Apr, 2017

ಹೊಗೇನಕಲ್‌ ಯೋಜನೆ
ಬುಧವಾರ, 12–4–1967

12 Apr, 2017

ಸೋಮವಾರ, 10–4–1967

11 Apr, 2017

ಸೋಮವಾರ, 10–4–1967

10 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 9–4–2017

9 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 8–4–1967

8 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 7–4–1967

7 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 6–4–1967

6 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 5–4–1967

5 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 4–4–1967

4 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 3–4–1967

3 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾನುವಾರ, 2–4–1967

2 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 1–4–1967

1 Apr, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 31–3–1967

31 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 28–3–1967

28 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 27–3–1967

27 Mar, 2017

ಭಾನುವಾರ, 26–3–1967

26 Mar, 2017

ಶನಿವಾರ, 25–3–1967

25 Mar, 2017

ಶುಕ್ರವಾರ, 24–3–1967

24 Mar, 2017

ಗುರುವಾರ, 23–03–2017

23 Mar, 2017

ಬುಧವಾರ, 22–3–1967

22 Mar, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 21–3–1967

21 Mar, 2017

ಸೋಮವಾರ, 20–03–1967

20 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪುನರ್ರಚನೆ: ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ– ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭರವಸೆ

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶನಿವಾರ, 18–3–1967

18 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 17–3–1967

17 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಗುರುವಾರ, 16–3–1967

16 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 15–3–1967

15 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 14–3–1967

14 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸೋಮವಾರ, 13–3–1967

13 Mar, 2017

ಸುಹಾನಾ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ

13 Mar, 2017

ಭಾನುವಾರ, 12–3–1967

12 Mar, 2017

ಶನಿವಾರ, 11–3–1967

11 Mar, 2017

ಗುರುವಾರ 9–3–1967

9 Mar, 2017

50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬುಧವಾರ, 8–3–1967

8 Mar, 2017

ಮಂಗಳವಾರ, 7–3–1967

7 Mar, 2017

ಸೋಮವಾರ, 6–3–1967

6 Mar, 2017

ಭಾನುವಾರ, 5–3–1967

5 Mar, 2017