<
ಭಾರತಯಾತ್ರೆ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
‘ಕಾಮ’ ಮತ್ತು ‘ಸಾವು’ಗಳ ಸಹಗಮನ

‘ಕಾಮ’ ಮತ್ತು ‘ಸಾವು’ಗಳ ಸಹಗಮನ

12 Mar, 2017

ವ್ಯಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗಿಯಿತು, ಒಂದು ಅಂಕ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟೆ? ಒಂದು ಹಂತದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸದ್ದುಂಟೆ?...

ಪಾಂಡು–ಮಾದ್ರಿ

25 Feb, 2017
ತುಂಡು–ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದಾಗ – ಮಹಾಕಾವ್ಯ

ತುಂಡು–ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದಾಗ – ಮಹಾಕಾವ್ಯ

12 Feb, 2017
ಮಗುವನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟದು – ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವುದು

ಮಗುವನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟದು – ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವುದು

29 Jan, 2017
ಇಜ್ಜೋಡು

ಇಜ್ಜೋಡು

15 Jan, 2017
ಮೈ –ಮನಗಳ ಓದು

ಮೈ –ಮನಗಳ ಓದು

1 Jan, 2017
ಮರುಕಳಿಕೆ – ಮರುಗಳಿಕೆ

ಮರುಕಳಿಕೆ – ಮರುಗಳಿಕೆ

18 Dec, 2016
ತನ್ನದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಸೋತ – ಗುರು

ತನ್ನದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಸೋತ – ಗುರು

4 Dec, 2016
ಗಂಧ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಗಂಧ ಪರಿವರ್ತನೆ

20 Nov, 2016
ಕಣ್ಣೇ ಕಾಮನ ಬೀಜ

ಕಣ್ಣೇ ಕಾಮನ ಬೀಜ

6 Nov, 2016
ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

17 Oct, 2016
ಅರ್ಭಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

ಅರ್ಭಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

2 Oct, 2016
ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುವ ರುದ್ರಬಯಕೆ

ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುವ ರುದ್ರಬಯಕೆ

18 Sep, 2016
ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ದುಃಖ ತನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು

ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ದುಃಖ ತನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು

4 Sep, 2016
ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಜಳಕ

ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಜಳಕ

21 Aug, 2016
‘ಜಯ’ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

‘ಜಯ’ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

7 Aug, 2016
ಇತಿಹಾಸಚಕ್ರದ ಆದಿಪರ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಇತಿಹಾಸಚಕ್ರದ ಆದಿಪರ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆ?

17 Jul, 2016
ಸಾವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರಿವು–ಆಯ್ಕೆ

ಸಾವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರಿವು–ಆಯ್ಕೆ

19 Jun, 2016
‘ದಾಹ’ದ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರ?

‘ದಾಹ’ದ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರ?

7 Jun, 2016