<
ಭಾರತಯಾತ್ರೆ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
ಇಜ್ಜೋಡು

ಇಜ್ಜೋಡು

15 Jan, 2017

‘ಮಹಾಭಾರತ’ದಂಥ ಒಂದು ದೀರ್ಘ, ಸಂಕೀರ್ಣ, ಜಟಿಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು; ಅದು ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಆದರೆ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ – ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು–ಕೊಂಡಿಗಳು, ಮರಳಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಓದಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೈ –ಮನಗಳ ಓದು

ಮೈ –ಮನಗಳ ಓದು

1 Jan, 2017
ಮರುಕಳಿಕೆ – ಮರುಗಳಿಕೆ

ಮರುಕಳಿಕೆ – ಮರುಗಳಿಕೆ

18 Dec, 2016
ತನ್ನದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಸೋತ – ಗುರು

ತನ್ನದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಸೋತ – ಗುರು

4 Dec, 2016
ಗಂಧ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಗಂಧ ಪರಿವರ್ತನೆ

20 Nov, 2016
ಕಣ್ಣೇ ಕಾಮನ ಬೀಜ

ಕಣ್ಣೇ ಕಾಮನ ಬೀಜ

6 Nov, 2016
ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

17 Oct, 2016
ಅರ್ಭಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

ಅರ್ಭಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

2 Oct, 2016
ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುವ ರುದ್ರಬಯಕೆ

ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುವ ರುದ್ರಬಯಕೆ

18 Sep, 2016
ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ದುಃಖ ತನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು

ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ದುಃಖ ತನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು

4 Sep, 2016
ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಜಳಕ

ಮಕ್ಕಳ ನೆತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಜಳಕ

21 Aug, 2016
‘ಜಯ’ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

‘ಜಯ’ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

7 Aug, 2016
ಇತಿಹಾಸಚಕ್ರದ ಆದಿಪರ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಇತಿಹಾಸಚಕ್ರದ ಆದಿಪರ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆ?

17 Jul, 2016
ಸಾವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರಿವು–ಆಯ್ಕೆ

ಸಾವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರಿವು–ಆಯ್ಕೆ

19 Jun, 2016
‘ದಾಹ’ದ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರ?

‘ದಾಹ’ದ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರ?

7 Jun, 2016