ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಡಿ.ಹೊಸೂರಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು.