ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2020
25 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬದುಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.
–ಗೆರಾರ್ಡ್‌ ವೇ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು