ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2019
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಗುವ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಸ್ಕಿನ್‌ ಬಾಂಡ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ