ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2020
23 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೊಂದಿರದವರು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
–ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage