ಗುರುವಾರ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2019
22 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸೋಮಾರಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ