ನೀರ ಬೋಂಟೆಲಾ ಬಕ್ಕ ನೀರ್‍ದ ಪೊಂರ್ಬಾಟಾಲಾ

ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 25, 2019
25 °C

ನೀರ ಬೋಂಟೆಲಾ ಬಕ್ಕ ನೀರ್‍ದ ಪೊಂರ್ಬಾಟಾಲಾ

Published:
Updated:
Prajavani

ಬ್ಲರ್ಬ್‌:

ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನೀರ್‍ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‍ಡ್ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಬಲಿತೊಂದುತ್ತಿಂಡ ಊರಿಡೀ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್‍ಡ್ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಗಾಳಿ! ವಾರೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನ ನೀರ್ ತೂನಗ ಕಣ್ಣ್‌ಡೇ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುದೆಟ್ ನೀರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲ ತುದೆ ಸಾಲ್‍ಡ್ ದೊರ್ಪುನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ದ ರಾಸಿ ಕಜನೆ ಆದ್‌ ಒಂದುಂಡು.

*

ಮುರಾನಿ ಎರ್ಮಾಲು ಜಪ್ಪು ಕಂಡ್ಯೆವು ಅಡೆಪುದ ಕಂಡ್ಯೆವುದಾಯನ ಕರಿನ ಬೇಷದ ಸಂಕ್ರಂದಿಗ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ನಡತ್‍ಂಡ್. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದದಾಂತೆ ಮಾತೆರ್ ಒಂಜಾದ್ ನೀರ್‍ಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್‌ ನೀರ ಬೋಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಬೇಲೆ ಗೌಜಿಡೇ ನಡತ್‍ಂಡ್. ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನೊಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿಗ್ ಐನ್ ಸಾರ ಪತ್ತ್ ಸಾರ ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ದೆತೊನ್ದೆರ್.

ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ ಎಲ್ಯ ಕುರ್ವೆ, ಗೊರಬಲೆ, ಕಂತಬಲೆ ಪತ್ತೊಂದು , ಬೈರಾಸ್ ಸೊಂಟೊಗು ಬಿಗಿತ್‍ದ್ ನೀರ್‍ಗ್ ಜತ್ತೆರ್ಡ ನೀರ್ ಅಲಂಕಾದ್ ಅಂಜೊವು , ಪೊಂಜೊವು , ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಭೇದ ದಾಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬೇಲಿಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಅಡು ಬಲಸ್‍ದ್ ಎರಿಯಾಕುಲೆಗ್ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀದ್ ಮೀನ್‍ದ ಕಜಿಪುಡು ಪೊಡಿ ನುಪ್ಪುದ ವನಸ್ ಉನ್ಪೆರ್. ಕಂಡೆವುದ ಉಲ್ಲಾಯಗ್ ಮೀನ್ ಅಡು ಬಲಸುನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆಲಾ ಆದುಂಡು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೆಡಿಯಾದ್ ನೀರ್‍ಗ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ಕಂಡೆವುದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಸಸಿಬಿತ್ತಿಲ್‍ದ ಮರಕಲೆರ ಗುರಿಕಾರೆಲಾ ಬರೊಡು. ಬಂಟೆರ್ ಮರಕಲೆರ್ ಮೀನ್ ಬೋಂಟೆಡ್ ಒಂಜಾಯರೆಡ್ದ್ ಕಂಡೆವುದ ಆಲಡೆಡ್ ದಲ್ಯಗುಂತುನಕುಲು ಬೈದ್ಯೆರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೂಜಾರಿಲು.

ಮಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ್ತ ಕಟ್ಟೆದಡಿತ್ತ ಕಂಡ್ಯೊವುದ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡಿನ ಬೊಲ್ದು ಬೈರಾಸ್‍ಡ್ ದಲ್ಯದ ಪಿಂಗಾರೊಗು ಕೈ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಿರಿಕುಲು ಬಕ್ಕ ಕುಮಾರ ನಂದಿಗೋಣನ ಬೇಟೆಯಾಯಿನೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಸುರುತ್ತ ಅಜಪ್ಪುನು ಇಡೀ ಆಚರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆನ್ನಿದ ಉದಿಪನ ಬದ್‍ಕ್ ಕಟ್‍ದಿನ ನರಮಾನಿಯನ ಗೇನ ಸಂತೇಸಿ ಎಚ್ಚೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಭೂಮಿದ ಸತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಸತ್ವ ಪೂರಲಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಮೂಲು ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ನೀರ್ ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಮುದೆಲ್ ಐತ ಅರು ಪತೊಂದೆ ಜನಕುಲು ಬುಲೆದ್ ಬತ್ತಿ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಕತೆಲಾ ಮೂಲು ಉಂಡು. ನೀರ ಬೋಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತ್‌ಂಡ ನಂದಿಗೋಣಗ್ ದೀತಿ ಪನಿಯಾರೊಡು ಕುಡು ಬೆಯ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಎಲು ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಡ್ಡ ಈ ವರ್ಸೊಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಸೊಗು ದೈವ ದೇವೆರ್ ದಕ್‍ದ್ ಪಾಡೊಡ್ಡ ಈ ಕುಡುತ ಪ್ರಸಾದ ತಿನೊಡು. ಇಂಚ ಪೂರಾ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಡೆವು ತೆಲಾರ ಪದವುಡು ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಪೋದು ತೆಲಾರ ಪದವುದ ತರೇಟ್ ತರೆ ದೆರ್ದಿನ ಐನೂದು ಆಜಿನೂದು ಇಲ್ಲಲೆಗ್ ಗಳಸೆರೆ ನೀರ್‍ಗ್ ತತ್ವಾರ ಉಂಡುಡಲಾ ಜಾತ್ರೆ ಗೌಜಿಡಾಪುಂಡು.

‘ಕಡತ್‍ಂಡ ತುಂಡಾಪುಜಿ’ ಪನ್ಪಿ ಎದುರುಕತೆ ಆದುಪ್ಪುನ ನೀರ್‍ದ ಬಗೆಟ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪರಿಯೆರೆ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ, ಮೀಯೆರೆ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ , ಕುಂಟು ಅರ್ದೆರೆ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ . ಮಿತ್ತ್ ಪದವುಡು ಇತ್ತಿ ಗುವೆಲುಲ ಪೂರಾ ಆಜಿದ್‍ಂಡ್. ತಿರ್ತ ತುದೆಟ್ ನೀರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲ ಅವು ಗಳಸೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಉಪ್ಪುನೀರ್ ಬಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ ಸೇರುನ ಅಳಿವೆ ಬಾಕಿಲ್‍ಡ್ , ತುದೆತ ಬಟ್ಟಲ್ ಗುಂಡಿಡ್ ಏತ್ ನೀರ್ ಜತ್ತ್ ಪೋತುಂಡ, ಏತ್ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಬೈದ್‍ಂಡ ಐತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುದೆ ಸಾಲ್‍ದ ಊರುಲುಲಾ ಜನಕುಲುಲಾ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋತುಂಡು. ಪತ್ತಿರ್ವ ವರ್ಸೊಡ್ದುಂಬು ತೂತಿನ ಊರುಡು ತುದೆ ಸಾಲ್‍ದ ಕಂಡೊಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್‍ಡ್‍ತ್ತಿನ ಸುರ್ಪೊಲು ಪೋದು ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದು ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪುದ ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರ್ಗ್‍ದ್‍ಂಡ್ . ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನೀರ್‍ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‍ಡ್ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಬಲಿತೊಂದುತ್ತಿಂಡ ಊರಿಡೀ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್‍ಡ್ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಗಾಳಿ! ವಾರೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನ ನೀರ್ ತೂನಗ ಕಣ್ಣ್‌ಡೇ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುದೆಟ್ ನೀರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲ ತುದೆ ಸಾಲ್‍ಡ್ ದೊರ್ಪುನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ದ ರಾಸಿ ಹೈವೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಗಾಡಿದಕುಲು ದಕ್ಕುನ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪೂತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೀರ್ ಅಲಾದ್‌ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪಿನ ಕಜನೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್‍ನ್ ತೂನಗ ನೀರ್‍ದ ಬರ ದಾಯೆಗ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.

ಎಲ್ಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಗುವೆಲ್ ತೋಡು, ಕೆರೆ , ಉಂದೆನ್ ಪೂರಾ ತೂದು ‘ಪಲ್ಲದ ನೀರ್‍ಡ್ ಪರಂಟ್ ಪತ್‍ನಲ್ಕ’ಪಂದ್ ಪಂಡಲಾ ಐತ ಕುಸಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌. ಕಲ್ಲ ಇಡೆತ ಒಸರ್‍ದ ತೆಲಿ ನೀರ್‍ದ ಗುವೆಲ್‍ಗ್ ದೀತಿ ಪಂಪ್‍ದ ನೀರ್‍ಡ್ ಕೊಳಕೆ ಬೆನ್ನಗ ಕಂಡೊಗು ಬೂರುನ ಆ ನೀರ್‍ಗ್ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ತಿ ಕುಸಿ ಇನಿಕ್ಲಾ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲ ಬೆರ್ತಲಿಡ್ ಇತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ತೋಡುಡು ಪರಪು ನೀರ್‍ಗ್ ಕಾರ್ ಜಪುಡಾದ್ ಕುಲ್ದು ಮೀಯೆರೆ ಕನದಿನ ಬೈರಾಸ್‍ಡ್ ತರು ಮೀನ್ ಪತ್‍ದಿನ ದಿನೊಕುಲೆನ್ ಮದಪುನೆಂಚ? ಚೌಲಿ ನೀರ್ ಬೋಡ್ಡ ತೋಡುಡು ಮುರ್ಕುದು ಬೆಪ್ಪುಗು ಪಾದೆಡ್ ಜೆತೊನ್ತಿ ಊರುಡ್ದುಲಾ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಸೇಸನ್ನೆ ಕಂಡೆವುದಾಯನೊಗು ಬರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಕಂಡೆವುದಾಯನದ ದುಮುನಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡ್ ಗಂಜಿ ಉಂಡುದು ನಾಲ್ ಕುಕ್ಕುಲಾ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿರ್‍ಲಾ ಪಾಲೆಡ್ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಯ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ನಡತೊಂದು ಬರುವೆರ್. ಬಚ್ಚೆಲ್‍ಗ್ ಐಟೈಟೆ ಕುಲ್ದು ತುದೆ ಸಾಲ್‍ಗ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೆ ಮುಟ್ಟಿಯೆರ್ಡಲಾ ಐಟೆನೆ ಕನದಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದ್ ಬಂಜಿ ಪುಡ್ಕೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರತಡಿಟ್ಟ್ ಜೆತೊನೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೆಡಿಯಾಯಿನೆ ಕೆಸರ್‍ಡ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಎಲ್ಯ ಬಲೆಟ್ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಮೀನ್ ಪತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡಲಾ ದಾದ ರಡ್ಡ್ ಕೈಪೆ ತರು , ಚಂದ್ರಡಕ್, ಮೊರಂಟೆ, ತೇಡೆ, ಅಬ್ರೊನಿ, ಮಾಲ, ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿದಂಚಿನ ಮೀನುಲು.

ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಡತ್ತ್‍ದೆ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಗ್ ರಂಗ್ ಕುಸೆಲ್ ಪನೊಂದೆ ಅಜ್ಜೆರ್ ಇಲ್ಲ್ ಎತ್‍ನಗ ಪತ್ತ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪೊಡಿ ಮೀನ್‍ನ್ ಕತ್ತಿದ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೆರೆಕೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಜಿಪುಡು ಉಂಡಿನ ಕೈತ ಕಮ್ಮೆನನೆ ಇನಿಕ್‍ಲಾ ಮನಸ್ ದಿಂಜಿನವು. ಇನಿ ಗೋಣಿ ನಿಲ್ಕೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಯೆರ್‍ಡಲಾ ಬಂಙಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ಮುಕಸೆಟ್ಟುಂಡು. ಮೀನ್ ಕಲಡುಂಡು. ತುದೆತ ಮೀನ್‍ಲಾ ಬೊರ್ಚಿ ನೀರ್‍ಲಾ ಬೊರ್ಚಿ ಬದುಕೊಡ್ಡ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್‍ದ ನಡುಟು ಪನಿ ಕಪ್ಪೆ ಕುಲ್ದಿನ ಪುನಿಟ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಡು ಆಪುಂಡು.

ಇನಿ ತುದೆತ ನೀರ್‍ದ ಬಣ್ಣಲಾ ಬದಲಾತ್‍ಂಡ್, ಅಡೆಪುದ ಮೀನ್ ಬೋಂಟೆಲಾ ಉಂತುದುಂಡು. ‘ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಅಂಚಿಗ್ ತುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ ಇಂಚಿಗ್’ಪಂದ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ತುದೆ ನಡುಟು ಪಾಡ್ದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ಅಡ್ಡ ಪಲಯಿದ ಕೈ ಸಂಕೊಡು ಉಂತೊಂದು ನೀರ್ ತೂಯೆರೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು . ಸಪೂರ ಇತ್ತಿ ಸಂಕ ಅಗೆಲ ಆದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಪೋಪಿನಂಚ ಆಂಡಲಾ ಜನಕುಲ್ನ ನಡುತ್ತ ಉಡಲ ಸಾದಿದ ಗೇನ ಅಗೆಲ ಆತ್‍ಜಿ. ಅಂಚಿದ ಪೈಪುಡು ಬರ್ಪಿನ ನೀರ್ ಇಂಚಿಗ್ ಎತ್ತುಜಿ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2019 ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸ್ಕೋರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌, ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ವರದಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು, ಆಟಗಾರರ ಸಂದರ್ಶನ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು www.prajavani.net ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !