ಸುಭಾಷಿತ
ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಾರೆಗಳಾಗಿಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾದುದು ಮುಖ್ಯ.
ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್
PV Web Exclusive
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ವಾಹನ ಲೋಕ