ಸುಭಾಷಿತ
ಪ್ರೀತಿಯು ಒಡೆತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್
ವಿಡಿಯೊಗಳು
Video of the day
03 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಕವಿತೆ

ವಾಹನ ಲೋಕ
ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ನೆನಪು