ಸುಭಾಷಿತ
ಇತರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀವೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
– ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ
PV Web Exclusive
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ರಾಜಕಾರಣ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಕ್ರೀಡೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ವಾಹನ ಲೋಕ