7
ಗೇನದ ನಡೆ

ಪಕಲೊಡು ಆರತಿ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ

Published:
Updated:

‌ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಯೇರ್ ಪೊರ್ಲು? ಅರಸು ಮಗಲ್ ಪೊರ್ಲಾ? ಯೇಪೊಗುಲ ಅತ್ತ್. ಒಂಜಿ ಪುದೆ ನೇಜಿ ತುಂಬೊಲ್ಯಾ? ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಮೀನ್ ತುಂಬೊಲ್ಯಾ? ಒಂಜಿ ಕಡ್ಯ ನೀರ್ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ದೀವೊಲ್ಯಾ? 16 ಪೆದ್‍ದ್ ಬಾಲೆ ತಾಂಕೊಲಾ? ಯೇಪೊಗುಲ ಆವಂದ್. ಅಂಚಾಂಡ ಅರಸು ಮಗಲ್ ಪೊರ್ಲತ್ತ್. ಮೆತ್ತೆ ಮಂಡೆಗ್ ತೆರಿಯ ದೀದ್ ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದು ಪಾಂಪು ಕಡಪುನ ಪಾಡ್ದನದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಯೇಪಲ ಪೊರ್ಲು. ಪಕಲೊಡು ಆರತಿ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಪೊರ್ಲು, ಬಲೆ ಪಾಡ್ದನದ ಬದ್‍ಕ್‍ಗ್ ಪೊಗ್ಗುಗ.

ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ಲು, ಜಾತಿಗ್ ನೀತಿದ ಪಾಂಪು ಓಲು ಇತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ಜನಪದ ಬದ್‍ಕ್‍ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಯೇತ್ ಜಾತಿದಕುಲು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್? ಮೂಜಿ ಜಾತಿದಕುಲು ಎಂಚ ಮೂಲೊಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲಾದ್ ಇತ್ತೆರ್? ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಗತಿಲು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೊಡು ನಡಪುನ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಯೇತ್ ಮಲ್ಲ ಮೋಸದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿವುಂಡು. ಕಲ್ಕುಡ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಒರಿ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೆ, ಒರಿ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೆ. ಮೂಜಿ ಜನಲಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್‌ಲಾ ತುಳುನಾಡ್‍ಡುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್‍ಡುಪ್ಪುನ ಕಡಲಾಯೆರ್ (ಮರಕಲೆರ್) ಮಡಲಾಯೆರ್(ಬಿರುವೆರ್) ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆರ್(ಬಂಟೆರ್) ಮೊಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು. ಒರಿ ಕಡಲ್‍ಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೆ, ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿತ್ತ ತಾರೆ ಮೂರುಯೆ, ಕುಡೊರಿ ಕಂಡ ಬೆಂದೆ.

ಇಂಚ ಬೇಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಜಾತಿ ಕೂಟೊಲು ಪುಟೊಂದು ಪೋಯ. ಅಂಚೆನೆ ಜಾತಿಗ್ ತಕ್ಕ ನೀತಿದ ತಾನಲಾ ಅವುಲಿತ್ತ್ಂಡ್. ಬೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಪತ್ತಾನ, ಪಟ್ನ ಓಣಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಬೈಲ್, ನಟ್ಟಿಲ್ಲ್, ಕೇರಿ, ಕೊಟ್ಟ, ಜೇರ, ಗುಡಿಚಿಲ್, ಪಟ್ಟ್, ಬೂಡು, ಬರ್ಕೆ, ದಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡ್ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಬದ್‍ಕೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಜಾತಿ ಬೇದ, ಪಂತೆ ಬೇದ ಯೇತೇ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಪಾಡ್ದನದ ಸತ್ಯೊಡು ತೋಜುಂಡು. ಉಡಲ್ಡ್ ಮೋಕೆ ದೀವೊಂದು ಅಕುಲು ಒರಿಯನೊರಿ ಮಾನೊಂದೆರ್ಂದ್, ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಪಾಡ್ದನದ ಕತೆಟ್ಟ್ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆದಿ ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿ ಬಾಲೆನ್ ತನ್ನ ಮಗನಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕ್‍ದಿನಿ, ಕಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ಕುಂಟು ಕಟ್‍ದ್ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಬುಡ್ತಿನ ದೇಯಿನ್, ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ತನ್ನ ಜಾತಿ ಕೂಟೊಗು ದೆತೊಂದಿನ ಕತೆ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಪಾಡ್ದನೊಡು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ್ ಪನ್ಪಿ ಮಡಸ್ತಾನದ ಕರ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬಾಲೆನ್ ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲದ ಇಲ್ಲಡ್ ತಾಂಕುನು ಇಂಚಿನ ಜಾತಿಡ್ದ್ ನೀತಿ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದೇವೆರ್, ಬೆರ್ಮೆರ್, ಭೂತೊಲು ಇಜ್ಜಿಡ, ಆದಿ ಆಲಡೆಲು ಪಾರಿಪಡಿಲ್ ಬೂರುಂಡ ದೈವ ಸಾಯ ಆಪುಜಿ. ಸಂತಾನ ಮುತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿಲು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್‍ಪುಂಡೂ.

ಮೂಲ ಮದ‍ತ್‍ದ್, ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ತತ್‌ದ್‌, ಪರಕೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬೂಟಂದೆ ಪೋಂಡ ಮಣ್ಣ್ ಮೂನ್ಯುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯೊನು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ, ದೇವುಪೂಂಜೆ ಬಾಲೆಮಾಡೆದಿ ಮೊಕಲ್ನ ಕತೆಕ್‌ಲೆಡ್‌ ತೋಜುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನೊಕುಲು ಬದ್‍ಕೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನಲಾ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲಡೆ, ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನ, ಬದಿಮಾಡ, ಗರಡಿ, ಚಾವಡಿ, ಕೊಟ್ಯ ಈತ್ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬೆರ್ಮಾಚಾರಿ ಮಾಣಿಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಬ್ಯಾರಿಳೆ ಪಳ್ಳಿ, ಕುಡುಂಬೆರೆ (ಕ್ರೈಸ್ತರ) ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೊ‍ರ್‍ಪ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರೊಲು ತೋಜುವ.

ಪಂಡ ಇನಿ ಈತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತಿನ ಸಮಾಜೊಡು ಜಾತಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜನೊಕುಲು ತರೆಮಂಡೆ ಪತೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್‍ದ ಓಕುಳಿಡ್ ಮಡಿಯಾಪಿನೆನ್ ತೂಂಡ ದಾಲಾ ಶಾಲೆ ಓದಂದಿನ ಜನೊಕುಲು ತನ್ಕುಲೆ ಆಯೊಡು ಎಂಚ ಸುಖತ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್‍ದೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬತ್ತಲೆ ಸತ್ಯ ಮೂಲುಂಡು. ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಬಾಲೆ ಪುಟುದು ಸೈನೆಟ್ಟ ಮನಸ್‍ದ , ತೆನಸ್‍ದ, ಆರೋಗ್ಯದ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಯೇತೇತ್ ನಮುನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರೊಲೆನ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೂಂಡ ಇನಿತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗೊಡ್ದು ಎಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೊನು ಅಕುಲು ಜಾನಪದ ರೀತಿಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಂದ್ ತೆರಿವುಂಡು.

ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಲೆ ಪುಟುಂಡ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಡ ಉಡ ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಒಕ್ಕನೂಲು ಕಡ್ತೆರ್, ನೇಲೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್, ಅಂಗೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬಂಜಿ ಪೂಜಿಯೆರ್. ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ, ಕದ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ದೆತ್ತೆರ್, ಪುಟ್ಟಿ ಪುಲಟ್ ಪೂವೊಲು ಕುದ್ದೆರ್, ಚಂಡಿ ನೀರ್‍ಡ್ ಮೀಪಾಯೆರ್ ಮೂಜೆಟ್ ಮುಚ್ಚಿಲಮೆ , ಐನೆಟ್ಟ್ ಐನಮೆ, ಪದ್ನಾಜಿ ಅಮೆ ಕರಿತೆರ್. ಒಕ್ಕನೂಲು ಕಟ್ಯೆರ್, ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ಯೆರ್, ಚಕ್ಕಣ ಪಾಡ್ಯೆರ್, ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೊವು ಬತ್ತೆರ್. ಪೆತ್ತ ಕಿದೆತ್ತಡೆ ಪೋಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ಪುರಾಪು ಲೆತ್ತೆರ್. ಕೂಡಿ ಸಭೆಕ್ಕ್ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತ್ ಪಟ್ಯೆರ್. ಇನಿ ಈ ಕ್ರಮ ವಾ ಊರುಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕು?

ಅಂಚೆನೇ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಲಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪೆರ್ “ ಮುದುಮುಟ್ಟಿ ಮದಿಮಾಳ್ ಆತಳ್, ನಾಲೂರ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ಲೆತ್ತೆರ್, ಜಾಲ್‍ಡ್ ಮಂಡಲ ಪಾಡಾಯೆರ್, ನಾಲ್ ತೂರಿಡ್ ನೀರ್ ದೀಪಾಯೆರ್. ಪಾಡಿ ಮಂಡಲೊಡು ಬಲತ್ತ ಕಾರ್ ದುಂಬು ದೀಪಾದ್ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾಯೆರ್. ತಾರಾಯಿದ ಕೆರ್ಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಾಲ್ ಕಲಸ ಪತ್ಯೆರ್. ಗೆಂದಳಿ ಬೊಂಡದನೀರ್ ಮಯ್ತೆರ್. ತರೆಕ್ ನೀರ್ ಪತ್ಯೆರ್ . ಸೀಗೆ ಮಂಜೊಲು ಪಾಡ್ದ್ ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿ ಮೀಪಾಯೊಲು” ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನ ಕಲನದ ಕಮ್ಮೆನ ಪೊಣ್ಣ ಬದ್‍ಕ್‍ನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿದಂಚಿ ಕೊನೊಪಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡೂ.

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸೊರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ದೊಡ್ಡು ಬಂಗಾರ್‍ದತ್ತ್ . ಅಕುಲು ಬದುಕುನ ಕೂಡುಕುಟುಮದ ಮೋಕೆದ ಸೂಕೆಡ್. ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾನಗ ಅಲೆಗ್ ಕರತನೆದ ಜಬದಾರಿನ್ ಬದುಕುನ ದುನ್ನೊನು ತೆರಿಪಾಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪೊರ್ತೆಲ್‍ದ ಬಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡನ್ಯನ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಲೆಗ್ ಪಾಡುನ ಬಾಯಿಕೆ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆದ ಪುಟ್ಟುಗುಣೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡುಗೆ. ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುಂಡು “ಬಂಜಿನಾಲೆನ್ ತುತ್ತು ಬಲ್ಮಣ ಮಲ್ತೆರ್. ಪರಕೊಡಿ ಮಾಪಯೆರ್ ಪೊಸ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯೆರ್. ಪಟ್ಟೆ ರಾಕೆ ಪಾಡಾಯೆರ್, ಪೂ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡಾಯೆರ್. ಬಂಗಾರ್‍ಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಬೊಳ್ಳೆನ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಮುತ್ತುಂಡು ದೇಸೆ ಪಕಳೊಡು ಆರತಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಬಂಜಿನಾಳೆನ್ ದೇಸೆ ಮಣೆಡ್ದ್ ಲಕ್ಕಾಯೆರ್. ಕೊಟ್ಟು ಮಣೆ ದೀದ್ ಉನರೆ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಬಂಗಬಾರೆದ ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬಲಸಿಯೆರ್. ಬಯಕೆದ ತಮ್ಮನ ದೋಡಿಯೆರ್. ಮೇಲ್ ಮೆಂಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್, ಸಭೆಕ್ಕ್ ನೀರ್ ಕೊರಿಯೆರ್”.

ಅಂಚೆನೆ  ಪೊಣ್ಣಗ್ ಆಣಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಾತೆರ್‍ದ್. ಬಚ್ಚಿಲೆ ಪೂಲು ಪಗತ್‍ದ್ ದೆಕ್ಕಯಿ ಮೂರ್ತ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆಕ್ಕ್ ದಿಬ್ಬಣ ಪೋಪಿನೆನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ “ಲತ್ತ್ ಪಿಂಗಾರದ ಅರಿ ಕುಡ್ತು ಬನ್ನೆಂಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಕೋಡಿಡ್ ದಿಬ್ಬಣ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪಿಜಿನ ದಾರೆದಲ್ಕ ಆಣ ಕೋಡಿದ ದಿಬ್ಬಣ ಕೂಡ್ದುಂಡು. ಪಯಣದ ಬೆಡಿ, ಸೊನ್ನೆದ ಕೊಂಬು, ಗುರ್ಬಿಲೆ ನಾಟಕ , ಸೂಳೆಲ ಮೇಲ, ಕೆಲೆಂಜಿದ ರಾಗ, ತಾರಾಯಿದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿದ ದೂದು ದೊಂಬೆರೆ ಆಟದ ಗೌಜಿ ಲಕ್ಂಡ್. ಎದ್‍ರ್‍ಡ್ ಆರತಿ ಕನತೆರ್. ಕಾರ್ಗ್‌ ನೀರ್ ಕೊರಿಯೆ ದಿಬ್ಬಣ ದೊಂಪ ಪೊಗ್ಗುಂಡು, ಒಣಸ್ ದುಂಬಾ ದಾರೆ ದುಂಬಾಂದ್ ಕೇಂಡೆರ್. ಒಣಸ್ ಬಲ್ಮನ ಆಂಡ್, ಬೊಳ್ಳಿ ಏರ್‍ದ್ ಬೊಲ್ಕಿರಾನಗ, ಬೊಳ್ಳೆರಿ ಮಾನಿಗ ಸರದನಿ ಕೊರ್‍ನಗ ಮದ್ಮಲೆನ್ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ದಾರೆ ಮಂಟಮೆ ಪೊಗ್ಗಾಯೆರ್. ಪಾವಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾಯೆರ್. ದಾರೆದ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್, ಕೈ ಮುಟ್ಟು ಕೈದಾರೆ, ಮೈಮುಟ್ಟು ಮೈದೇಸೆ ಆಂಡ್. ದಾರೆದ ಮಣೆಡ್ದ್ ಲಕ್ಕಾಯೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರಿಯೆರ್”.

ಅತ್ತಾಂದೆ ಆಣುಲೆಗ್ ಕಜಂಬು ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗ್ ಬಾಲ್ ದೀನಗ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ “ಬಾರೆ ಕಡ್ತೆರ್ ಬಾರೆ ಮಂಟಪ ಮಲ್ತೆರ್, ಕುಕ್ಕು ಕಡ್ತೆರ್ ತೋರ್ನ ದೀಯೆರ್ ಮಿತ್ತ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ಂಡ್ ತಿರ್ತ್ ದಲ್ಯ ಪಾಡ್ಂಡ್, ನಾಲ್ ಕಮ್ಮ ಪೊದ್ದಿಂಡ್. ಕೆಲೆಸಿ ದೇಸೆ ಆಂಡ್. ದತ್ತ ಕೆನ್ನಿ ಪತ್‍ದ್ ಬಲತ್ತ ಕೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೆ ಬಲತ್ತ ಕೆನ್ನಿ ಪತ್‍ದ್ ದತ್ತ ಕೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೆ. ಪಕಲೊಡು ಆರತಿ, ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ ಸುದ್ದೊಗು ಬೊಟ್ಟುದ ಸರೊಳಿ, ಬೈಲ್‍ದ ಸಂಪು ಉರ್ದುದ ಸಲಾಯ್ ಪದೆಂಗಿದ ಕೋಡು ಸೀಗೆ ಬಾಗೆ ಕೊಂಬಾಗೆ ಕೋಡಾಗೆ, ಸಾರ ಕಂದೆಲ್ ಬೆಂದ್ರ್ , ಸಾರ ಕಂದೆಲ್ ಚಂಡಿರ್‍ಡ್ ಸಂಪಾಯ್ರ್, ಬೆನ್ನೀರ್‍ಡ್ ಬೆಪ್ಪಾಯೆರ್”.

ಇಂಚ ಪುಟುದು ಸೈನೆಟ್ಟದ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆದ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಮದೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಪಂತ. ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದ್‍ನಗ ಆಯೆರೆ ಕುಕ್ಕು ಈಯೆರೆ ಪೆಲ ಕಡ್ತೆರ್ ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡ್ ಮಸನಂದ ಕಾಟ ಗೂರಿಯೆರ್” ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆನ್ ತೋಜಾವುನ ಪಾಡ್ದನೊಲು ತುಳು ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಕಡಲ್ದ ಉಲಯಿದ ಮುತ್ತುದ ಒಟ್ಟೆಲೆನ್ ಲೋಕೊಗು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಉಂದು ನನದ ಕಾಲದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವಾ? ಪಾಡ್ದನದ ಸತ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಜನೊಕುಲು ಬದ್‍ಕೊಂದಿತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರನೇ ಅಕುಲು ನೂದು ವರ್ಸ ಸೀಕ್ ದಾಂತೆ ಬದ್‍ಕ್‍ದೆರ್. ಪಾಡ್ದನೊಡು ದೆಂಗ್‍ದಿ ಬದ್‍ಕ್ ಇನಿ ದಾಂತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರನೇ ಜೋಕುಲು ನೀರ್ ನಾಡೊಂದು ಮರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಗತಿ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಜನಪದ ಬದ್‍ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾವೊಲಿದ ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆಲು. ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್ ಅಜೆತ್ ತೂಂಡ ತುಳುವೆರೆನ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು. ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಬಣ್ಣ ಕಟ್‍ದ್ ಪನ್ಪಿನ ರಂಗ್‍ದ ಸುರ್ಪ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ತುಳುವೆರೆ ನಡದಿ ನಡಕೆದ ಕಾರಮುಟ್ಟುನು ಅಲ್ಪ ಗೆನಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎರಿಯೆರೆನ ಬದ್‍ಕ್ ಭಾಗ್ಯ, ಉನ್ಪು ತಿನ್ಪು, ಆಟಕೂಟ, ಮಂಗ್ ಮಸ್ಕಿರಿ, ಬೇನೆ ಬೆಂಗ್, ಬೋಂಟೆ ತಾಂಟೆ, ಮರ್ದ್ ಮಾಯ, ಮದಿಪು ಸುಗಿಪು, ಇಲ್ಲ್ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ , ಅಂಕ ಆಯನ, ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ, ನಂಬು, ಇಂಬು, ಮಂಬು, ಬೇಲೆ ಸೇಲೆ, ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರ , ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ ಉಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದಿದ್ಂಡ್.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !