ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

7

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

Published:
Updated:

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆ:     ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) (ಮಹಿಳೆ), 3 ಸಾಮಾನ್ಯ, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 12 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ),6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 17 ಸಾಮಾನ್ಯ, 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 21 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 22 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ, 24 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 25 ಸಾಮಾನ್ಯ, 26 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 27 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 28 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 29 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 30 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 31 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 32 ಸಾಮಾನ್ಯ, 33 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 34 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 35 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ).ಬೀರೂರು ಪುರಸಭೆ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) (ಮಹಿಳೆ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 16 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 17 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 18 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 19 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 20 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 21 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 22 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ).ಕಡೂರು ಪುರಸಭೆ: ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) (ಮಹಿಳೆ), 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಸಾಮಾನ್ಯ, 9 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 12 ಸಾಮಾನ್ಯ, 13 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 14 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ, 17 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 21 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 22 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ.ತರೀಕೆರೆ ಪುರಸಭೆ: ವಾರ್ಡ್  ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 6 ಸಾಮಾನ್ಯ, 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 14 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 16 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 17 ಸಾಮಾನ್ಯ, 18 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 21 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 22 ಸಾಮಾನ್ಯ, 23 ಹಿಂದುಳಿದ (ಎ).ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಪ.ಪಂ.:  ವಾರ್ಡ್  ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಸಾಮಾನ್ಯ, 6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 8 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 10 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ.ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪ.ಪಂ.:  ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 6 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 8 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 11 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ).ಶೃಂಗೇರಿ ಪ.ಪಂ.:  ವಾರ್ಡ್  ಮೀಸಲಾತಿ, ವಾರ್ಡ್ 1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 6 ಸಾಮಾನ್ಯ, 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 11 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ).ಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂ.:  ವಾರ್ಡ್ 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ), 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 4 ಹಿಂದುಳಿದ (ಎ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ, 6 ಎಸ್ಟಿ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ (ಬಿ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 11 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ).

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry