ನಗರಸಭೆ-ಪುರಸಭೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

7

ನಗರಸಭೆ-ಪುರಸಭೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

Published:
Updated:

ತುಮಕೂರು: ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಡಿ. 12ರ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆ

1 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 4 ಬಿಸಿಎಂಬಿ ಮಹಿಳೆ, 5 ಎಸ್‌ಸಿ, 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 8 ಎಸ್‌ಸಿ, 9  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 10 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 11 ಬಿಸಿಎಂಬಿ, 12 ಸಾಮಾನ್ಯ, 13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 14 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 15 ಬಿಸಿಎಂಎ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 17 ಸಾಮಾನ್ಯ, 18 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 20 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 21 ಬಿಸಿಎಂಎ, 22 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 23 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 24 ಸಾಮಾನ್ಯ, 25 ಬಿಸಿಎಂಎ, 26 ಸಾಮಾನ್ಯ, 27 ಬಿಸಿಎಂಎ, 28 ಸಾಮಾನ್ಯ, 29 ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ, 30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 31 ಸಾಮಾನ್ಯ, 32 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 33 ಬಿಸಿಎಂಎ, 34 ಸಾಮಾನ್ಯ, 35 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ.ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭೆ

1 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 2 ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ, 3 ಸಾಮಾನ್ಯ, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಬಿಸಿಎಂಎ, 6 ಬಿಸಿಎಂಬಿ ಮಹಿಳೆ, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 8 ಬಿಸಿಎಂಬಿ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಬಿಸಿಎಂಎ, 12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 13 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಬಿಸಿಎಂಎ, 17 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 18 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 19 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 20 ಸಾಮಾನ್ಯ, 21 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 22 ಸಾಮಾನ್ಯ, 23 ಸಾಮಾನ್ಯ, 24 ಬಿಸಿಎಂಎ, 25 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 26 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 27 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 28 ಎಸ್‌ಸಿ, 29 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 30 ಎಸ್‌ಸಿ, 31 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ

1 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 2 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 3 ಸಾಮಾನ್ಯ, 4 ಎಸ್‌ಸಿ, 5 ಎಸ್‌ಸಿ, 6 ಬಿಸಿಎಂಬಿ ಮಹಿಳೆ, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ, 8 ಬಿಸಿಎಂಎ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 11 ಬಿಸಿಎಂಬಿ, 12 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 13 ಎಸ್‌ಸಿ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಬಿಸಿಎಂಎ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 17 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 18 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಸಾಮಾನ್ಯ, 20 ಬಿಸಿಎಂಎ, 21 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 22 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 23 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 24 ಸಾಮಾನ್ಯ, 25 ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ, 26 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 27 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 28 ಸಾಮಾನ್ಯ, 29 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 31 ಬಿಸಿಎಂಎ.ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ

1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ,  3 ಬಿಸಿಎಂಬಿ ಮಹಿಳೆ,  4 ಬಿಸಿಎಂಎ, 5 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 6 ಬಿಸಿಎಂಬಿ, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 8 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಮಹಿಳೆ, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 12 ಬಿಸಿಎಂಎ, 13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 14 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 17 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 18 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 20 ಎಸ್‌ಸಿ, 21 ಸಾಮಾನ್ಯ, 22 ಬಿಸಿಎಂಎ, 23 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ.ಪಾವಗಡ ಪುರಸಭೆ

1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಎಸ್‌ಸಿ, 3 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 5 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 6 ಎಸ್‌ಟಿ, 7 ಬಿಸಿಎಂಎ, 8 ಬಿಸಿಎಂಬಿ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 10 ಎಸ್‌ಸಿ,  11 ಬಿಸಿಎಂಎ, 12 ಸಾಮಾನ್ಯ, 13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 17 ಎಸ್‌ಟಿ, 18 ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ, 19 ಸಾಮಾನ್ಯ, 20 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 21 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 22 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 23 ಸಾಮಾನ್ಯ.ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆ

1 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಬಿಸಿಎಂಬಿ ಮಹಿಳೆ, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 5 ಬಿಸಿಎಂ ಎ, 6 ಬಿಸಿಎಂ ಬಿ, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 12 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 13 ಬಿಸಿಎಂ ಎ, 14 ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ, 17 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 18 ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ, 19 ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ, 20 ಬಿಸಿಎಂ ಎ, 21 ಸಾಮಾನ್ಯ, 22 ಎಸ್‌ಸಿ, 23 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.ಮಧುಗಿರಿ ಪುರಸಭೆ

1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಬಿಸಿಎಂ ಬಿ ಮಹಿಳೆ, 3 ಸಾಮಾನ್ಯ, 4 ಬಿಸಿಎಂಎ ಮಹಿಳೆ, 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 6 ಬಿಸಿಎಂಎ, 7 ಸಾಮಾನ್ಯ, 8 ಬಿಸಿಎಂಬಿ ಮಹಿಳೆ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 13 ಸಾಮಾನ್ಯ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 16 ಸಾಮಾನ್ಯ, 17 ಬಿಸಿಎಂಎ, 18 ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ, 19ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ, 20 ಎಸ್‌ಸಿ, 21 ಬಿಸಿಎಂಎ, 22ಎಸ್‌ಟಿ, 23ಎಸ್‌ಸಿ.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry