ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಕರಡು ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ

7

ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಕರಡು ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ

Published:
Updated:

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 35 ವಾರ್ಡುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ. ರಾಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವಿರ ಹೀಗಿದೆ. (ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಮೀಸಲು)

1-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ). 2-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ). 3-ಸಾಮಾನ್ಯ. 4-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) (ಮಹಿಳೆ). 5-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ). 6-ಸಾಮಾನ್ಯ. 7-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ). 8-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 9. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ). 10-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ). 11-ಸಾಮಾನ್ಯ. 12-ಸಾಮಾನ್ಯ. 13-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ). 14-ಸಾಮಾನ್ಯ. 15-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 16-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 17-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) (ಮಹಿಳೆ). 18-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 19-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ. 20-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 21-ಸಾಮಾನ್ಯ. 22-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ).23-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 24-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ). 25-ಸಾಮಾನ್ಯ. 26-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 27-ಸಾಮಾನ್ಯ. 28-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 29-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 30-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 31-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ). 32-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ). 33-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ). 34-ಸಾಮಾನ್ಯ. 25-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ.ಹೊಸಪೇಟೆ  ನಗರಸಭೆ ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ

ಹೊಸಪೇಟೆ :
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  ಇದೇ 12 ರೊಳಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿಲೇವಾಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿ 17ರೊಳಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.1ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಎ)ಮಹಿಳೆ. 2ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ. 3ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ. 4ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಬಿ)ಮಹಿಳೆ. 5ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ. 6ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ. 7ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಎ) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.9ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 10ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಬಿ), 11ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಎ)ಮಹಿಳೆ, 12ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ, 13ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಸಾಮಾನ್ಯ,14ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಎ). 15ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ, 16ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 17ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 18ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಸಾಮಾನ್ಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) 21ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ(ಮಹಿಳೆ). 22ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ).23ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ. 24ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಎ). 25ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ.26ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ. 27ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ), 28ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ), 29ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ), 30ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಸಾಮಾನ್ಯ., 31ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ. 32ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ), 33ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ), 34ನೇ ವಾರ್ಡ್  -ಸಾಮಾನ್ಯ, 35ನೇ ವಾರ್ಡ್  - ಸಾಮಾನ್ಯ(ಮಹಿಳೆ).

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry