ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ

7

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ

Published:
Updated:

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಗರಸಭೆ,  ಐದು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಯಾ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಸಬಹುದು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ:  ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1  ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ), 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 6 ಸಾಮಾನ್ಯ, 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 8 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 9  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 12 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 14 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 16 ಸಾಮಾನ್ಯ, 17  ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ, 20 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 21 ಸಾಮಾನ್ಯ, 22 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 24 ಸಾಮಾನ್ಯ, 25 ಸಾಮಾನ್ಯ, 26 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ,ಮಹಿಳೆ), 27 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 28 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 29 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 30 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 31 ಸಾಮಾನ್ಯ.ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ, 6 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ, 17 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ, 20 ಸಾಮಾನ್ಯ, 21 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 22 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 24 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 25 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 26 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 27 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 28 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 29 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 30 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 31 ಸಾಮಾನ್ಯ.ಜಮಖಂಡಿ ನಗರಸಭೆ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ, 6 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ), 7 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 8 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ, 14 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 17 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 18 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಸಾಮಾನ್ಯ, 21 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 22 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ, 24 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 25 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 26 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 27 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 28 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 29 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 30 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 31 ಸಾಮಾನ್ಯರಬಕವಿ -ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರಸಭೆ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ),  2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ)  3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ , 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ 8 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 10 ಸಾಮಾನ್ಯ , 11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ ,14 ಸಾಮಾನ್ಯ , 15 ಸಾಮಾನ್ಯ , 16 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 17 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 18 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 20 ಸಾಮಾನ್ಯ, 21 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 22 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 24 ಸಾಮಾನ್ಯ, 25 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 26 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 27 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 28 ಸಾಮಾನ್ಯ, 29 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 30 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 31 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ),ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆ: 1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ) , 3 ಸಾಮಾನ್ಯ , 4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ)6 ಸಾಮಾನ್ಯ , 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ) , 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 14 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 17 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಸಾಮಾನ್ಯ, 21 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 22 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 23 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ),ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪುರಸಭೆ: 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ) , 2 ಸಾಮಾನ್ಯ, 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ , 5 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 6 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) , 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ) , 9 ಸಾಮಾನ್ಯ , 10 ಸಾಮಾನ್ಯ , 11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ) , 12 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 14 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಸಾಮಾನ್ಯ, 17 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 21 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 22 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಸಾಮಾನ್ಯ,ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪುರಸಭೆ: 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ) , 2 ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ಸಾಮಾನ್ಯ , 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ), 5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 6 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ , 8 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ,ಮಹಿಳೆ) , 10 ಸಾಮಾನ್ಯ , 11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) , 12 ಸಾಮಾನ್ಯ, 13 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 14 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 16 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 17 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 18 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 19 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)

20 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 21 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 22 ಸಾಮಾನ್ಯ, 23 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ),ಮುಧೋಳ ಪುರಸಭೆ: 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ) , 2 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ, ಮಹಿಳೆ) , 4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ , 5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)6 ಸಾಮಾನ್ಯ , 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) , 8 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 9 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) , 10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) , 11 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 12 , ಸಾಮಾನ್ಯ, 13 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 14 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 15 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ) , 16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 17 ಸಾಮಾನ್ಯ, 18 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 19 ಸಾಮಾನ್ಯ, 20 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 21 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 22 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 23 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 24 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 25 ಸಾಮಾನ್ಯ, 26 ಸಾಮಾನ್ಯ, 27 ಸಾಮಾನ್ಯ,ತೇರದಾಳ ಪುರಸಭೆ: 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 2 ಸಾಮಾನ್ಯ , 3 ಸಾಮಾನ್ಯ , 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 6 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) , 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 8 ಸಾಮಾನ್ಯ, 9 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 10 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) , 11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 12 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 13 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 14 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 16 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 17 ಸಾಮಾನ್ಯ,  18 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 19 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 20 ಸಾಮಾನ್ಯ, 21 ಸಾಮಾನ್ಯ, 22 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 23 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ),ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ),2 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 3 ಸಾಮಾನ್ಯ, 4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 6 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 8 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ, 10 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಸಾಮಾನ್ಯ, 14 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 15 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ), 3 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ, 5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 6 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 7 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 9 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 12 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 13 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 14 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)

ಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: 1 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 3 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 5 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 7 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ), 8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ), 9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ, ಮಹಿಳೆ), 10 ಸಾಮಾನ್ಯ, 11 ಸಾಮಾನ್ಯ, 12 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 13 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ), 4 ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ), 15 ಸಾಮಾನ್ಯ, 16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ)

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry