ಹಕ್ಕಿಯ ಲೋಕ

7

ಹಕ್ಕಿಯ ಲೋಕ

Published:
Updated:
ಹಕ್ಕಿಯ ಲೋಕ

1. ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಯಾವುದು?ಅ. ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿ

ಬ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಂತಾನ ಕ್ರಮ

ಕ. ಪುಕ್ಕ-ಗರಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ

ಡ. ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿರ2. ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪುಕ್ಕ-ಗರಿಗಳ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ (ಚಿತ್ರ 1, 2). ಈ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ವೇಷಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?ಅ. ಸ್ವಪ್ರಭೇದ ಪತ್ತೆ

ಬ. ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಅಂತರ ಪತ್ತೆ

ಕ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನೆರವು

ಡ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಇ. ಆಹಾರ ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆರವು3. ಬೃಹತ್-ಕೊಕ್ಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ-3 ರಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮಂಟಪ ಚಿತ್ರ-4 ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?4. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಕ್ಷಿ `ಗೂಬೆ' ಚಿತ್ರ-5 ರಲ್ಲಿದೆ. ಗೂಬೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?ಅ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೇಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಬ. ನಿಶಾಚರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ

ಕ. ಗೂಡು ಕಟ್ಟದೆ ಮರಿಸಾಕುವ ಕ್ರಮ

ಡ. ಬರೀ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ5. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ-5 ರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?ಅ. ಹಂಸ ಬ. ಝೇಂಕಾರದ ಹಕ್ಕಿ

ಕ. ಕೊಕ್ಕರೆ ಡ. ಗಿಣಿ

ಇ. ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ

6. ಇಡೀ ಖಗವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಪಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ-7 ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರೇನು?ಅ. ಕಾಂಡೋರ್ ಬ. ಗನೆಟ್

ಕ. ಆಲ್‌ಬಟ್ರಾಸ್ ಡ. ಗಿಡುಗ7. ಬಲಿಷ್ಠ ಬೇಟೆಗಾರ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ-8 ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು?ಅ. ಬಾಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ ಬ. ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ವಲ್ಚರ್

ಕ. ಆಸ್ಪ್ರೇ ಡ. ಕೈಟ್8. ಹಾಡುಗಾರ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ-9 ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ?ಅ. ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ ಬ. ಕೋಗಿಲೆ

ಕ. ಗೀಜಗ ಡ. ಆರಿಯೋಲ್9. ಬೇಟೆಗಾರನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ಗುಂಪೊಂದು ಚಿತ್ರ-10 ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ?ಅ. ಆವಾಸ ನಾಶ  ಬ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಭಾರೀ ಬಳಕೆ

ಕ. ಮನುಷ್ಯರ ವಿಕೃತ ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ

ಡ. ಸಾಕು ಹಕ್ಕಿ ದಂಧೆ

ಇ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ10. ಚಿತ್ರ-11 ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಸಂಬಂಧೀ ದೃಶ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.11. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಚಿತ್ರ-12 ರಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಪ್ರಭೇದ ಯಾವುದು?ಅ. ಕಿಂಗ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬ. ಎಂಪರರ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್

ಕ. ರಾಯಲ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಡ. ಜೆಂಟೂ ಪೆಂಗ್ವಿನ್12. ಭೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾತ್ರ- ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು?ಅ. ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಬ. ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರ

ಕ. ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಡ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಉತ್ತರಗಳು1. ಕ-ಪುಕ್ಕ-ಗರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ

2. `ಇ' ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ

3. ಚಿತ್ರ-3; ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್; ಚಿತ್ರ-4; ಕುಂಜಪಕ್ಷಿ

4. ಬ-ನಿಶಾಚರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ

5. ಅ ಮತ್ತು ಕ

6. ಕ-ಆಲ್‌ಬಟ್ರಾಸ್

7. ಬ-ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ವಲ್ಚರ್

8. ಅ-ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ

9. ಎಲ್ಲವೂ

10. ವೃಕ್ಷ ರಂಬೆಯಂತೆಯೇ ಮಾರುವೇಷ    ಧರಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕಿ

11. ಬ-ಎಂಪರರ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್

12. ಎಲ್ಲವೂ

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry