ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2020
26 °C

ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ ಪರ್ಬ

ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

Deccan Herald

ವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಯದ ಆಯೊಡು ಬಾನದ ತುಡರ್ ಭೂಮಿಗಾಯಿನಗ ಭೂಮಿಡ್ ಮರಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪುರಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು `ಕೊಡಿ ಕೊಡಿಪು ತೆಗ್‍ಲೆ ದೈ ಬೂರು ತೆಗುಲುಂಡು ನರ, ಮರ ಮುರ್ಗೊಲೆನ ಅಜೆ ಅಜನೆ ಕೇನುಂಡು. ಅಲ್ಮದ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮೋಲ ಕೇನುಂಡು ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸೊಲ್ಮೆ ತೋಜುಂಡು. ಮಣ್ಣ್‌ಡ್‌ ಬಣ್ಣದ ಪುರ್ಪ ಅರಲುಂಡು ಚೀಪೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಪುಲಿ ಪುಲಿಪುಂಡು, ಉಪ್ಪು ಉಬರುಂಡು , ಕೈಪೆ ಕೈಪುಂಡು . ಕಾರ ಮುಂಚಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಂಚುಂಡು.

ಉಂದು ನಮನ್ ತುಂಬೊಂದು ಮಾನುನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸುರ್ಪ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮ , ಸರ್ವ ರುಚಿ, ಸರ್ವ ಗುಣ ಮೂಲುಂಡು. ಉಂದೆನೇ ನಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ. ಪಂಚ ಭೂತ ತತ್ತ್ವ ಪಂಡ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ತ್ವ ನಮ್ಮ ಯೆರಿಯೆರೆ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಮನ್ ನಡಪಾವೊಂದು ಬೈದಿನ ಪರ್ಬ ಪರ್ವೊಲೆಡ್ ಉಂಡು.

ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ನಡೆಟ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನರೆ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ಇನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕ್‍ದಾನಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ , ಚರ್ಚ್ , ಚರ್ಚ್‍ಲೆಡ್ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟ್‌ನ್‌. ಇನಿತ್ತ ದಿನ 2018 ವರ್ಸದ ಪಿರವು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ಯಾ ಮೇರಿ ಪುಟುದಿನ ದಿನ. ಉಂದೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡ್ ಮೋಂತಿ ಪರ್ಬಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತ್ತ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಧರ್ಮದಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಕನ್ಯಾ ಮೇರಿನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನೆರ್ ಲೊಕೊರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಉಂದು ಜಾಗತಿಕ ಪರ್ಬ ಆದ್ ಮೆರೆವೊಂದುಂಡು. ನರಮಾನ್ಯಗ್ ತುಂಬುದಿ ಭೂಮಿ ದೇವೆರ್, ಭೂಮಿಡಾಪಿನ ನುಪ್ಪು ದೇವೆರ್, ಬುಲೆ ಸಲೆ ದೇವೆರ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಅಪ್ಪೆ ಪುಟುದಿನ ಈ ದಿನೊನು ಬುಲೆಪರ್ಬ , ಕೊರಲ ಪರ್ಬ ಆದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಉಂದು ಭೂಮಿದ ಸತ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಆದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬೊಲೆಡ್ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಉಂಡು. ಮೂಲೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಆದಿತ್ತ, ಮಣ್ಣ್ದ ಬಾಲೆಲು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್‍ಪುಂಡು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುವೆರ್ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ದು , ದೈವಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಊರು ಸೇರ್‍ದ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೊರಲ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವೆರಾ, ಪೊಸತ್ತ್ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪೆರಾ ಅವೇ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು ಮೋಂತಿ ಪೆಸ್ಟ್‍ದ ಕೊರಲ ಪರ್ಬೊಡುಂದು, ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಡ್ದು 9 ದಿನೊಡ್ದು ದುಂಬು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ತಾರೀಕ್‍ಗ್ ಚರ್ಚ್‍ಲೆಡ್ ಪೂಜೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು , ಜವನೆರ್ ಕನ್ಯಾಮೇರಿನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಪೂ ಪಾಡುವೆರ್. ಚರ್ಚ್‌ಡ್‌ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. 8 ತಾರೀಕ್‍ದಾನಿ ಊರು ಸೇರ್‍ದ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಸಾಗೋಳಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ತನ್ಕುಲೆ ಕಂಡದ ಕೊರಲ್ ಕುತ್ತುದು ಕಂತ್‍ದ್ ಚರ್ಚ್‍ಡ್ ದೀಪೆರ್. ಕರುಂಬು ಕನಪೆರ್, ಪೂ ಪುರ್ಪ ಕನಪೆರ್, ಅಕಲ್ನ ಭೂಮಿಡ್ ಬುಲೆತಿನ ಪೊಸ ಬುಲೆ ತರಕಾರಿಲೆನ್ ಕನಪೆರ್. ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್‍ದ್ ಗುರುಕ್ಕುಲ್ನಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಚರ್ಚ್‍ದ ಉಲಯಿ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ಪೊಸ ಕೊರಲ್‍ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್‍ಪಿನ ಭೂಮಿದ ಫಲವಂತಿಗೆ ಒರಿಯಡ್ಂದ್ ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಯೇಸು ದೇವೆರೆನ್ ಕೊರ್‍ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ದೇವೆರೆನ್ ಕೊರ್‍ತಿನ ಭೂಮಿ. ಉಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆದ ಮೂಲೊನು ಸಾರುಂಡು.

ಚರ್ಚ್‌ಡ್‌ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆಯಿನೇ ಗುರುಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಂಬು ಕೊರ್‍ಪೆರ್.  ಮಣ್ಣ್‌ದ ಚೀಪೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡು , ಜೀವೊಡು ಪರಡೊಡುಂದು ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟುವೆರ್. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕ್‍ದಾನಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನೆರ್‍ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದು ಮಾಸ ಅಡರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬ ಪರ್ವೊಲೆಡ್ ಉಂದೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಒಣಸ್. ತುಳುವೆರೆಡ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮುಗುಳಿದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾ ಅಂಚೆನೇ ಐನ್ ಬಗೆ, ಏಳ್ ಬಗೆ, ಒರುಂಬ ಬಗೆ, ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆ ಇಂಚ ಮುಗುಳಿ ಲೆಕ್ಕದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಪಂತೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಉನ್ಪಿನ ಪರ್ಬ, ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪಿನ ಪರ್ಬ, ಪವಿತ್ರ ಮಾತೆ ಮೇರಿನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬ. ಆನಿದ ಒಣಸ್‍ಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಲೆತಿನ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು, ಚರ್ಚ್‍ಡ್ದ್ ಕಂತಿನ ಪೊಸ ಕೊರಲ್‍ದ ಬಾರ್ ತೊಲ್ತುದು ಪೇರ್‍ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರ್‍ಪಿನಿ, ಪಾಯಿಸೊಗು ಪಾಡ್ದ್, ನುಪ್ಪುಗು ಪಾಡ್ದ್ ಉನ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲು ನರಮಾನ್ಯ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿನ ಸಂಬಂಧೊನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀಪುಂಡು.

ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊನು ಪೊಣ್ಣನ ದಿನ’ ಆದ್ ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮಗ್‍ಲಾ ಪೊಣ್ಣ ಸಂತಾನೊಡು ಎಚ್ಚ ಮೋಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದೇ ಇತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆಲಾ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ. ಪೇರ್ ಕೊರ್‍ಪಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಋಣ ಸಂದಾಯ , ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿಲೆಕನೇ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್‍ಪಿ ಭೂಮಿಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುನ ಬೇಲೆ ಈ ಕೊರಲ ಪರ್ಬೊಡುಂಡು. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಕುಟುಮದಕುಲು ಓಲೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಕುಲು ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್‍ದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕುಟುಂಬದ ಪರ್ಬೊಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಡಲ ಕಡಪದ ದೇಶೊಡು ಉಲ್ಲೆರ್ಂದಾಂಡ ಅಡೆಗ್ ಪೊಸ ಕೊರಲ್‍ನ್ ಕಡಪುಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂದು 8 ದಿನತ್ತ ಉಲಯಿ ಅಕುಲು ಆ ಬುಲೆನ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಕುರಲ ಪರ್ಬ ಕುಟುಮ ಸಂಬಂದೊಲೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತ್ , ಬಂಜಿದ ಬಡವುದ ನುಪ್ಪೇ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಉಂದು ಲೋಕೊಗು ಸಾರುಂಡು.

ಈ ಗೇನದ ನಡೆಟ್ಟ್ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೊಡು ನರಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧೊಲು ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು, ಕುಟುಮ ಸಂಬಂಧೊಲು ಅರ್ಥ ಕಳೆವೊಂದುಂಡು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ನೀತಿದಾಂತಿನ ಕಚ್ಚಾಟೊಡು ಲೋಕ ನೆತ್ತೆರ್‍ದ ಓಕುಳಿಡ್ ಮಡಿಯಾಪಿನ ಕಾಲ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೇನದ ಕನ್ನಡಿಡ್ ತೂಂಡ ನಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟುದಿನಿ ಗೋಕುಲೊಡು, 2018 ವರ್ಸದ ಪಿರವುದ ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟುದಿನಿ ಗೋದಲಿಡ್. ನೆನೆಪು ದೀಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಗೋದಲಿ ದಾಂತೆ ಗೋಕುಲ ಇಜ್ಜಿ, ಗೋಕುಲ ದಾಂತೆ ಗೋದಲಿ ಇಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಟ್‍ಲಾ ಅಂಭಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಪೇರ ನುರೆತ್ತ ಅಮುರ್ತದ ಮರೆ ತೋಜುಂಡು. ಗೀತೆಡ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂತಿನಿ `ಮೈತ್ರಾ ಕರುಣ ಏವಚಾ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಂಹಂಕಾರ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಕ್ರಮಿ’ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಸುಖ ದುಖೊಗು ಸೊರ ಕೊರ್ಲಾ, ಯೇಸು ಮರಣ ಕಮ್ಮೊಡು ನೇಲುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂತಿನಿಲಾ ಕ್ಷಮೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ದೇವೆರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಶತ್ರುನು ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪಡೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ”.

ಉಂದು ದೇವೆರ್ ಪನ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಗುಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಪರ್ವಲೆನ್ ಮಲ್ಪು ಪೊರ್ತುಡು ಗೀತೆದ ಧರ್ಮೊನು ತೆರಿಯೊನುಗಾ ಶಿಲುಬೆದ ನಿರೆಲ್‍ಡ್ ಉಂತುಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನೊಕುಲುನ ಉಡಲ್ ಗೆಂದ್‍ದ್ ಪಂತೆಡ್ ಕುಲುದು ಪಟ್‍ದ್ ಉನ್ಕ. ಪರಪು ನೀರ್‍ಗ್ ಅರ್ಲು ತೂಕ್ಕು, ಬೀಜು ಗಾಳಿಗ್ ತುಂಬುದಿ  ಮಣ್ಣ್‌ಗ್‌ ನಿಲ್ಕು ಬಾನೊಗು ಮತಧರ್ಮದ ಗಡೀಇಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಟ್ಟ್ ಪರಪುನ ನೆತ್ತೆರ್‍ಗ್ ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಧರ್ಮೊನು ಪತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ ಬದ್‍ಕ್‍ಗಾ ಈ ಕೊರಲ ಪರ್ಬ ನಂಕ್ ಬಂಗಾರ್ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಕುರಲ ಪರ್ಬ ಆವಡ್ಂದ್ ಗೇನದ ನಡೆಟ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.