ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2019
27 °C
ಗೇನದನಡೆ

ತುಳು ಬದ್‍ಕ್‍ದ ‘ಸಂಕ್ರಮಣ’ ಆಟಿದ ಕೂಟ

Published:
Updated:
ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌

ಆಟಿ ಸುರುವಾವರೆ ನನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಒರೀದಿನಿ. ಊರು ಕೊಡೀಕಡೆ ದಿನ ದೀದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟಿದ ವೈಭವೊಗು ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲದ ಗಾಳಿಗ್ ತಿಕ್‍ದ್ ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದರ್ಮೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಪಿನಿ , ತಾದಿ ತಪ್ಪುನು ಎಂಚ? ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಇನಿತ್ತ ಆಟಿದ ಕೂಟೊಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. ಆಟಿಡ್ ಕಲ್ಪುನ ದಿಂಜ ಉಂಡು. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಲಾ ಆಟಿದ ನಂಬಿಕೆ , ಬದ್‍ಕ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದ್‍ರ್‍ಡ್ ಪರಂಪರೆ ತೋಜಾನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು, ಅಪನಂಬಿಕೆಗ್ ಕಾರಣ ಆವಂದಿನಂಚ ತೂವೊನ್ನ ಜಬದಾರಿ ನಮಡ ಉಂಡು.

ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಆಟಿದ ಪೆಲಕಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನ ತೂಲ ಮಗ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ನಕ್ಕುರು ಮರಿಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ಕೇನರೆ ಪೋತುಂಡುಗೆ ಆಟಿದ ಬಾಲೆ ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಯಿದ ಬೋಲೆ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಡು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡವುಂಡುಗೆ
ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಬರ್‍ಪುಂಡೆಗೆ ಆಟಿಡ್ ಬೊಡೆದಿನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗ್ ಕಡಪುಡೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣ್ ಪುಡವುಂಡು ಆಟಿಡ್ ದೈವೊಲು ಗಟ್ಟ ಮಿತರುವ ಆಟಿ ಸೈತಿನಕಲೆ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಬರ್‍ಪೊಲು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಸೈತಿನಕಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸೊಡು ಕೈತ್ತ ಕಂಡೊಗು ಕಾಯೆರ್‍ದ ಕೋಲು ಕುತ್ತೊಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರ್‍ದ್ ಪರೊಡು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಉನೊಡು
ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ತೇವು, ತೊಜಂಕ್, ರಚ್ಚ, ಗೂಂಜಿ, ಬೋಲೆ ಸಾಂತನಿ, ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ , ನೋಕಟ್ಟೆ, ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತುಳುವೆರೆ ಉನ್ಪು ತಿನ್ಪು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿಗ್ ಆಟಿ ಪಿದಯಿ ಪಾಡೊಡು

ಪಗ್ಗುಡು ಪತ್ತಿನ ಸುಗ್ಗಿಮುಟ್ಟದ ಪದ್‍ರಾಡ್ ತುಳು ತಿಂಗೊಲುಡು ‘ಆಟಿ’ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಬವುಸ (ಭವಿಷ್ಯ) ಬೊಕ್ಕ ಆವುಸೊನು (ಆಯುಷ್ಯೊನು) ಎಚ್ಚಾವುನ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತ್. ಆಟಿಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸೊಡು ಭೂಮಿ ತನುವಾಪುಂಡು. ಮಣ್ಣ್ ಕುರೀದ್ ಕುರ್ತೆಲಾದ್ ಮೊಲಂಪು , ತಪ್ಪು, ಕುರೆ ಒಂದುದು ಮಣ್ಣ್ ಫಲ ದಿಂಜುಂಡು. ಇಡೀ ವರ್ಸೊಗು ಬೋಡುತ್ತಿನಾತ್ ನೀರ್‍ದ ನಿಲೆ ಕಾಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದ್ ಪತಿನ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ್ಟ ಅಡಿ ಕೊಲ್ಪುಂಡು. ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ನರಮಾನ್ಯ ಮೈ ಮನಸ್ ದಿಂಜುಂಡು. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಡುವುದ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿ. ಜೂವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದ್ ತಿಂಗೊಲುಗೊರ ಪಾಸ ಪತ್‍ದ್ ಪಲಾರೊಡು ಕುಲುದು ಬಂಜಿ ಕಾಲಿ ದೀದ್ ಮರ್‍ದ್ ಪರಿಲೆಕ ವರ್ಸೊಡು ಪದ್‍ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ತಿಂದ್ ಸೊರ್ಕಿನ ಬಂಜಿಗ್ ಆಟಿಡ್ ಪಾಸಪತಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು. ಉನರೆ ತಿನರೆ ದಾಂತೆ ಬಡಪತ್ತ್‍ಡ್ ಬಡವು, ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅವು ಆರೋಗ್ಯದ ಅನುಕೂಲನೇ ಆತ್ಂಡ್.

ಕಲಬಾರಿ ಪದ್ಪೆ, ಪುಣಿಬಾರಿ ತಿಮರೆ ರಾಜಬಾರಿ ತೇವು ಅಂಚೆನೇ ಅಯಿಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ, ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಒರ್ಸೊಗೊರ ಆಟಿಡ್ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ದು ತೊಪ್ಪು ತಿಂತಿನೆಟ್ಟೇ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಜನೊಕುಲು ನೂದು ವರ್ಸ ಬದ್‍ಕ್‍ದೆರ್. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪು ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲೊಗು ಲಕೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ಪೋದು ಕಲ್ಲ್‍ಡ್ ಗುದುದು ಕನತಿನ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರ್‍ದ್ ಪರ್‍ದ್ ಇಡೀ ವರ್ಸ ಸೀಕ್‍ದಾಂತಿಲೆಕ ಬದ್‍ಕ್‍ದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅವುಸ ಕೊರ್‍ಪುಂಡು. ಇಡೀ ವರ್ಸದ ಬವುಸೊನು ಪಂತ್ಂಡ್.

ಆಟಿಡ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ನಂಬೊಲಿಗೆ, ಆಚರಣೆ, ಮರ್ದ್ ಮಾಯ, ಪುರ್ಸತ್ತ್, ತೆಲಿಕೆನಲಿಕೆ, ಬಿನ್ನೆರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇತೆ ವಾ ತಿಂಗೊಲ್ಡೂಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ನಮ ಮೂಡನಂಭಿಕೆ ಉಂಡುಂದು. ಪಂಡಲಾ ಆ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಉಲಯಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ. ತತ್ವ ಉಂಡುಂದೇ ಪನೊಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ತುತ್ತೈಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲೊಗಾನಗ ಅವು ಸಂಸ್ಕೄತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ ತುತುದಿನ ತೊಟ್ಟು, ಕೋಮನ ಇನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡ್ ದೀವೊಡಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಕಾಲದ ಕೋಲಲಾ ಅಂದ್ ಮೇಲಲಾ ಅಂದ್. ಒವುವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಕೃತಿ ಆವಂದಿಲೆಕ ತೂವೊಡಾಯಿನಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಇನಿ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ವೈಭವದ ಆಚರಣೆ ಆದ್, ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆದ್ ಪೋತಿಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು, ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು, ಅಕಾಡೆಮಿಲು, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಲು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಟ್ಟಲಾ ಈ ವೈಭವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ , ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ, ಆಟಿದ ಒಣಸ್ ಇಂಚ, ದುಂಬು ಮುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ತೋರುನ ಮಾಡ್‍ದ ಅಡಿಟ್ಟ್, ಗರೀದಿನ, ಜರೀದಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಕೋಡಿಡಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಬಯ್ದಿಂಡ್. ತುಳು ಬದ್‌ಕ್‍ದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ದೀವೊಡಾಯಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಟಿ ಹಿರಿಯೆರೆನ ಕಷ್ಟದ ಬದ್‍ಕ್ಂದ್‍ಲಾ ತೆರಿಪಾವೊಡು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆರ್‍ನಕುಲು ತೊಪ್ಪು ತಿಂತಿನಿ, ರಚ್ಚ ಗೂಂಜಿ ತಿಂತಿನಿ, ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ತಿಂತಿನಿ ಬಂಜಿಗ್ ನುಪ್ಪು ದಾಂತಿನೆಕ್ಕ್ ಅಕಲೆಗ್ ಮರಿಯಲದ ಆ ಫುಡ್ ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಇನಿ ನಂಕ್ ಮರ್ದ್ ಫುಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒರ್‍ಕುಂಟು ತುತುದು ಕಂಡೊಗು ಪೋತಿನಿ ಕುಂಟು ದಾಂತಿನೆಕ್ಕ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಒರ್‍ಕುಂಟು ತುತಿಯೊಲ್ದ ಅವು ಫ್ಯಾಶನ್‍ಗ್ . ಇನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಆಟಿದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್‍ಡ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಾದ್ ಪತ್ತ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಗೆ ಕಜಿಪು ಬಲಸ್‍ದ್ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಎಚ್ಚ ಕಜಿಪು. ಆವೊಂದು ಉಂಡು. ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೇನರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಣಸ್‍ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ಜನ ಸೇರುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದುಂಬುದಕುಲು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತಿನೊಂದಿತ್ತಿನಿ ವರ್ಸೊಗೊರ ಭೂತೊಗು ತಂಬಿಲ ಆನಗ, ಅತ್ತ್‍ಡ ಅಪೂರ್ಪೊಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತೆರ್‍ಡ. ಇನಿ ಕೆಲವು ಆಟಿದ ಒಣಸ್‍ಲೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ , ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನರೆ ಯಾವು ಅಜ್ಜೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಇಂಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂದಿನಲ್ಕ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್ಂದ್.

ನಮ್ಮ ಎರಿಯೆರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಾದೆ ಕಟ್‍ದ್‍ಜೆರ್. ಅಕುಲು ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆ, ತಿನ್ಪಿ ತಿನ್ಪುಡು ರೋಗ ನಿರೋದಕ ಸತ್ಯ, ಯೋಗ ಸತ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರತೀ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಇಡೆಟ್ಟ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ , ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಟಿದ ಪೆಲಕಯಿ ತಿಂದ್ಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡ ಬರ್‍ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಅಮ್ಮೆ ನೆರ್‍ಪೆ, ಆಟಿದ ಬಾಲೆ ಕೈಕ್ ಪತ್ತರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾರುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ರೋಗಟ್ಟ್ ಬಾಲೆ. ಆಟಿಡ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಾಂಕರೆಲಾ ಕಷ್ಟ. ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಬಾರೀ ಚುಟಿ. ಬರ್ಸದುಲಯಿದ ದೊಂಬುಡು ಆನೆದ ಬೆರಿಲಾ ಪುಡವುಂಡು. ಕಂಡನ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ, ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲ್, ಬಂಜಿಗ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತ್ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡಲಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂಡ್ಂದ್ ಬೊಡೆದಿನ್ ಕಡಪುಡುನು.

ಅತ್ತಾಂದೆ ಆಟಿಡ್ ಬಂಜಿ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗುದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೆಕೆತ್ತ ಉರಿ, ನೀರ್‍ಗ್ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೊಡು ಪೆದ್ದರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ಕಾತ್ರ ಆಟಿದ ಗರ್ಭಲಾ ಅನಿಷ್ಟ ಪಂಡೆರ್. ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೊಲ್ಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣ್ ಪುಡವುಂಡುಂದು ಪಂಡ್‍ದ್ ಕಡಪುಡಿಯೆರ್. ಬಾಕಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಇಲ್ಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಕಿದೆನಿಲ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆನ್ ಕಡಪುಡುಜೊಲು ಉಂದು ಮಾಮಿನ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಟಿಡ್ ಬರ್ಸ ಎಚ್ಚ, ಜನೊಕುಲ್ನ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ತರುಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ದೈವೊಲೆನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಲಾ ಕಷ್ಟನೆ. ಅಂಚಾದ್ ದೈವೊಲು ಗಟ್ಟ ಮಿತರೊಡಾತ್ಂಡ್. ದೈವೊಲು ಬಯ್ದಿನಿಲಾ ಗಟ್ಟಡ್ದೇ ಅತ್ತೆ. ದೈವೊಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಾ ದಾದನ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಊರುಡು ಸೀಖ್ ಸಂಕಡ ಬರ್ಪುಂಡುಂದು ಮಿತ್ತ ಮಿದಿಲೋಕೊಡ್ದು ದೇವೆರ್ಕುಲು ಆಟಿಕಳಂಜನ್ ಭೂಮಿಗ್ ಕಡಪುಡುನು. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ್ ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಬರ್ಪೆ.

ಅಗೆಲ್ ಬಲಸೆರೆ ಆಟಿ ಎಡ್ಡೆ. ಅಗೆಲ್‍ದ ಪುದರ್‍ಡ್ ಮೀನ್‍ದ ಒಣಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆಟಿ ಸೈತಿನಕಲೆ ತಿಂಗೊಲುಂದು ಪಂಡೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಬಂಜಿಗ್‍ದಾಂತೆ, ಬರ್ಸದ ಚಳಿಟ್ಟ್, ಸೀತಮೀರ್‍ದ್ ಆಟಿಡ್ ಸೈಯೊಂದಿತ್ತೆರ್. ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಬಂಜಿಗ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯಗ್ ಯೆಪಲ ಸೀಕ್ ತಪ್ಪುಜಿ. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಊರು ಸೇರ್‍ದ್ , ತುದೆ, ತೋಕೆ, ಕರಿಯ, ತೋಡುಲೆಡ್ ಮೀನ್ ಗೋರ್‍ದು ಪತ್‍ದ್ ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಭೂತ ಸೈತಿನ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ಉಂಡು. ಬಾರೀ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಮರ್‍ದ್ ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಸಾಯ. ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮರ್ದ್‍ದ ಸತ್ವ ಆನಿದ ದಿನ ಆ ಮರಟ್ಟ್ ಸೇರುಂಡುಗೆ. ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲೆದ ಪೇರ್ ಪರೊಡು. ಬೇತೆ ದಿನ ಪರ್ಂಡ ಉಷ್ಣ, . ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡೊಡ್ಡ ಕೆತ್ತೆ ಕನವೊಡು. ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬು ಬೂರುಂಡ ಕರ್ಬದ ಕತ್ತಿ ತಾಗ್ಂಡ ಅವು ಇಸ ಆಪುಂಡು.

ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲೊಡು ಪೋಪಿನಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬತ್ತಲೆ ಪೋವರೆಗಾತ್ರ ಉಂದುಲಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯೆ. ವಾ ಭೂತ ಸೈತಿನಲಾ ಆಪಗ ಆಯನ ಎದ್‍ರ್ ಬರ್‍ಪುಜಿ. ದುಮಿನಾನಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪೋದು ಪಾಲೆದ ಮರ ನಾಡ್‍ದ್ ಸಾದಿ ತೂದು ಬರ್‍ಪಿನಿ, ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರೆಡ್ ಪೋದು ವಾ ವಾ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಕನಪಿನಲೆಕ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟ್ ಕಾಯೆರ್‍ದ ಕೆತ್ತೆ ಕೆತ್‍ದ್ ಪರ್‍ದ್ ಸೈದಿನಲಾ ಉಂಡು. ಆಟಿ ಪಿದಯಿ ಪಾಡುನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಜವು ಕುರೆ ದೆಕ್‍ದ್ ದಕ್ಕುನು. ತುಳುವೆರೆಗ್ ದುಂಬು ಅರೆಗಾಲೊಡು ಬೇಲೆಡ್. ಪುರ್ಸತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಟಿಡ್ ಬೆನರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೇನ್ ತೊಯಿಪುವೆರ್. ಅಡಿಪುನು, ಅಡಿಪುನಗ ಅರೆಗಾಲೊಡು ಮಾಡ್‍ಡ್, ತಟ್ಟಿಡ್ ತಲ್ಕಾದ್ ದೀತಿನ ಒಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಾಡುನಲಾ ಆಟಿ ಪಿದಯಿ ಪಾಡುನೆತ್ತ ಉಲಗುಟ್ಟು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಟಿ ಕರಿಪುನು ಪಂಡ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಸು. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲದ ಅಟ್ಟನೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಪರ್ಬ ಪರ್ವ, ಜಾತ್ರೆಲು ಬರ್‍ಪುಂಡು . ಇನಿ ದಿನೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಆತ್ಂಡ್ ಇನಿತ್ತ ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ಬಾಯಿ ಕಿರುಬುಂಡು. ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಜೀ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಂಡ್. ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್‍ನ ಬದ್‍ಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ‘ಸಂಕ್ರಮಣ’ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)