ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2020
19 °C

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪನ್ಪಿ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬ

ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

ರಮಾನಿ ಪುಟುನಗ ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಉಸುಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು. ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಆಯನ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಪುದರಾದ್ ಒರಿವುಂಡುಗೆ. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತೆರ್ ಬುದ್ಧೆ, ಬಸವಣ್ಣೆ, ಗಾಂದೆರ್ ನಂಕ್ ಉದರ್ಮೆ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ನಡೆಟ್ಟ್ ಲೋಕದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೂಕದ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್‍ತಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪುದರ್‍ದ ಮಯಿಮೆ ದಾದಾ? ಇಟೆಲಿದ ರೋಮ್ ನಗರೊಡು ಪುಟಿನ ಒರಿ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪನ್ಪಿ ನರಮಾನಿ 450 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡಲಾ ಜೀವಂತವಾದ್ ಯೇತೋ ಲಕ್ಷ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್‍ಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ ಬುಲೆಯಿನವು ಪುದರ್‍ದ ಪಿರವುದ ಶಕ್ತಿ.

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗಾ 1568ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಇಟೆಲಿದ ಮಾಂಟುವಾ ನಗರೊಡು ರಾಜಮನೆತನತ್ತ ಕುಟುಮೊಡು ಪುಟಿಯೆರ್. ಅಮ್ಮೆರ್ ಡಾನ್ ಫೆರೆಂಟೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಸೆದಲೆಕ ತನ್ನ ಮಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆವೊಡುಂದು ಎನ್ನ್‌ನಗ ಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ತಾದಿ ಪತಿಯೆ. ಶುದ್ಧೋದನನ ಮಗೆ ಎಂಚ ಬುದ್ಧೆ ಆಯೆನಾ ಅಂಚೆನೇ ಅರಸು ಗದ್ದಿಗೆದ ವೈಭವ ಬೊಡ್ಚಿ , ಎಂಕ್ ಅಯಿಟ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಸಂತ ಪದವಿನ್ ಪಡೆಯರೆ ಪಿದಡಿಯೆರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗಾ ಇನಿ ಬುದ್ಧೆ ರಾಜೆ ಆತೆಡ ಅವು ಕಪಿಲ ವಸ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಆತು. ಆಂಡ ಇನಿ ಬುದ್ಧೆ ಲೋಕದ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ರಾಜೆ ಆಯೆ. ಅಂಚೆನೇ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗಾ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸು ಆವಂದೆ ಲೋಕದ ಗೇನದ ಅರಸು ಆದ್ ಮೆರೆಯೆರ್. ಬದ್‍ಕಿನಿ 23 ವರ್ಸ ಆಂಡಲಾ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಸ ಅಳಿಯಂದಿನ ಪುದರ್‍‍ನ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೆರ್.

ಅಮ್ಮೆರ್ ಡಾನ್ ಫೆರಂಟೆ ಅಂಕದ ಬಂಟೆರಾದ್ ಮಗನ್ ಸೈನ್ಯದ ಪಥ ಸಂಚಲನೊಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಲಿಡೇ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗಣಿತ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರೊಲೆಡ್ ಬಿರ್ಸೆ. ಆಂಡ ಅರತ್ತಾನದ ವೈಭವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಲಡಯಿದ ಹಿಂಸೆ ಆರ್‍ನ ಮನಸ್ ಸ್‍ಗ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್, ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತಾದಿಯೇ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಲೋಕದ ಅನೈತಿಕತೆನ್ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ವ್ರತನೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಪಂಡ್‍ದ್ ತೆರೀನ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪತಿಯೆರ್. ತನ್ನ 12ನೇ ವರ್ಸೊಡು ಪಂಡ 1580ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಮಿಲನ್‍ದ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪೆರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂದು ಕಡೀರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದೊನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ್.  ಗೇನದ ಧರ್ಮನೇ ಎನ್ನ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಧರ್ಮ ಪಂಡ್‍ದ್ ಎನ್ನಿಯೆರ್.

ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ವಿದ್ಯೆದ ತಾದಿಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮೊನು ಬುಲೆಪಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ತಾದಿಡೇ ಬಡವೆರ್‍ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಪಾದ್ರಿ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್. ಆಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ ಅವೆನ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪಾದ್ರಿ ಆಯಂದಾಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತ್, ನಿಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಬದ್‍ಕ್‍ಡ್ ಅಧಿಕಾರೊಡು ದಾಲಾ ತಿಕ್ಕಂದ್ಂದ್ ಪೋಡ್ಯಾಯೆರ್. ಆಂಡ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡು ಕುಟುಮ ಸಂಬಂಧೊನು ಬುಡ್ದು ಪಾದ್ರಿ ಆವರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೆರ್. ಅರಸು ಮನೆತನದ ಅನ್ಯಾಯದ ದರ್ಬಾರ್ ಆರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಾಂಡ್.  ಲಡಯಿದ ಸಾವು ನೋವು ನೆತ್ತೆರ್‍ದ ಓಕುಳಿ ಅರೆಗ್ ಅಧರ್ಮದ ತಾದಿಂದ್ ತೋಜಿಂಡ್. ಎತೆತ್ತ ಕಡಲ್‍ಡ್ ಬೂರಿನ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರೊಡಾಂಡ್. ಅಲ್ಪ ಅರೆಗ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ್ ಓದರೆ ಪುರ್ಸತ್ತ್ ತಿಕ್ಂಡ್. ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಪಾದ್ರಿನಕಲ್ನ ಗುರ್‍ತ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್. ಅಂಚ 1585 ನವೆಂಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕ್‍ಗ್ ಏಸು ಸಭೆ ಅರೆನ್ ಕೂಟೊಗು ದೆತೊಂಡು. ಅಂಚ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗಾ  ಆದ್ ಬದಲಾಯೆರ್ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಯೆರ್.

ಕ್ರಿ.ಶ.1591ಟ್ಟ್ ರೋಮ್ ನಗರೊಡು ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ರೋಗ ಪ್ಲೇಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಊರುಗು ಊರೇ ಸೈತ್ಂಡ್ . ಅಪಗ ರೋಗಿಲೆನ ಸೇವೆನೇ ತನ್ನ ಬದ್‍ಕ್ಂದ್ ಎನ್ನಿನ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ ಮರಿಯಮ್ಮನ ನಿರೆಲ್‍ದ ಅಡಿಟ್ಟ್ ಬಡವೆರೆಗಾದ್ ನಟಿಯೆರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ದೀನ ದಲಿತೆರ್‍ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೊಗಾದ್ ತಾದಿ ಬೀದಿಡ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತಿಯೆರ್, ಕ್ಷಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೇ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಮಂತ್ರ, ನರಮಾನ್ಯನ ರಕ್ಕಸ ಬುದ್ಧಿನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ವಿದ್ಯೆಡ್ದ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಂದ್ ತೆರಿಯೆರ್– ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೊಲ್ಪುದಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಕಾಲ ಪನ್ಪಿನ ದೇವೆರೆನ್‍ಲಾ ಬುಡ್ತುಜಿಗೆ. ಅಂಚ ಪ್ಲೇಗ್‌  ಸೀಕದಕಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಣೆಯಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ಗ್ ಪ್ಲೇಗ್‌  ರೋಗ ಬತ್ತ್ಂಡ್ 1591ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಆರ್ ದೇವೆರ್‍ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯೆರ್.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್‍ನ ಶಿಲುಬೆದಡಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಪತೊಂದು ಪುಟಿನ ಯೇಸು ಸಭೆ ಇನಿಕ್ಕ್ ಲೋಕದ ನೂದು ದೇಶೊಲೆಡ್ ಪರಡ್‍ದ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. 1880ನೇ ಇಸವಿಡ್ ರೋಂ ನಗರೊಡ್ದು 9 ಜನ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಪಾದ್ರಿನಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕೊಗು ಬತ್‍ದ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗಾ ಪುದರ್‍ಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇನಿಗ್ 138 ವರ್ಸ ಸಂದ್‍ದ್ಂಡ್ ಯೇತೋ ಲಕ್ಷ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವೆನ್ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡು. ಆನಿ 12 ಜೋಕುಲೆಡ್ದ್ ಸುರುವಾಯಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಇನಿ 20ಸಾರ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಂಜಿ 19 ತಾರೀಕ್‌ಕ್‍ಗ್ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪುಟುದು 450 ವರ್ಸ ಆಪುಂಡು. ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಆರ್‍ನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬೊನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಪುಟ್ಟುದ ಮಯಿಮೆ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ನ ಪುದರ್ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಸ ಮೆರೆವಡ್. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೇನದ ನಡೆ ಆವಡ್. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ತೋಜಾವಡ್.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)