ಧಾರವಾಡದ ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

7

ಧಾರವಾಡದ ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

Published:
Updated:

ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡದ ಎರಡು ಪುರ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 1– ಸಾಮಾನ್ಯ; 2– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ‘ಬ’ ಮಹಿಳೆ; 3– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 4; ಸಾಮಾನ್ಯ; 5– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 6– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 7– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 8– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 9– ಸಾಮಾನ್ಯ; 10; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 11; ಸಾಮಾನ್ಯ; 12– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 13– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 14– ಸಾಮಾನ್ಯ; 15– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬ‘; 16– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ; 17– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 18– ಸಾಮಾನ್ಯ; 19– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 20– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 21– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 22– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 23– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ. 
***

ನವಲಗುಂದ ಪುರಸಭೆ 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 1– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 2–  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ‘ಬ’; 3– ಸಾಮಾನ್ಯ; 4– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 5– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 6– ಸಾಮಾನ್ಯ; 7– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ; 8– ಸಾಮಾನ್ಯ; 9– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ‘; 10– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 11– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 12– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 13– ಸಾಮಾನ್ಯ; 14– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 15– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 16– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 17– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 18– ಸಾಮಾನ್ಯ; 19– ಸಾಮಾನ್ಯ; 20; ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 21– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 22– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 23– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.
***

ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 1– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 2– ಸಾಮಾನ್ಯ; 3– ಸಾಮಾನ್ಯ; 4– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 5– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 6– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 7– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬ’; 8– ಸಾಮಾನ್ಯ; 9– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 10– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 11– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 12– ಸಾಮಾನ್ಯ; 13– ಸಾಮಾನ್ಯ; 14– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 15– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 16– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ; 17– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 18– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ. 
***

ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 1– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ; 2– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 3– ಸಾಮಾನ್ಯ; 4– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 5– ಸಾಮಾನ್ಯ; 6– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 7– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 8– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬ’; 9– ಸಾಮಾನ್ಯ; 10– ಸಾಮಾನ್ಯ; 11; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 12– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 13– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 14– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 15– ಸಾಮಾನ್ಯ; 16– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 17– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.
***

ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 2– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 3– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; 4– ಸಾಮಾನ್ಯ; 5– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 6– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 7– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬ’; 8– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ; 9– ಸಾಮಾನ್ಯ; 10– ಸಾಮಾನ್ಯ; 11– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 12– ಸಾಮಾನ್ಯ; 13– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 14– ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’; 15– ಸಾಮಾನ್ಯ; 16– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; 17– ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ; 18– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; 19– ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ. 

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !