ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2020
28 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಮೆರಿಲಿನ್‌ ವಾಸ್‌ ಸೆವಾಂಟ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು

ವಾಹನ ಲೋಕ