ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2019
18 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿಯದ ಹೊರತು, ಅವರ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.
ಜೇನ್ ಆಸ್ಟೆನ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ