ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2019
26 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜಸ್ಟಿನ್‌ ಬೀಬರ್‌
ಏಕೆ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್?
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ವಾಹನ ಲೋಕ