ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 7, 2020
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
‘ಜಗತ್ತು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ನೆಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ‘ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿದೆ.
–ಲಿಯೊ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿಯ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage