ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಮಿಶ್ರಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಂಧನ