ಗಾಯಕ ಆರ್‌. ಪರಮಶಿವನ್‌ಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ