ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್‌ಗೆ ‘‍‍‍ಪವಾಡ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ