ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2020
23 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
–ವೇನ್‌ ಡಯರ್‌
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು