ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2019
17 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕಠಿಣವಾದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟಿನ್‌ ಕ್ಲಿಯೋನ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ