ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 14, 2020
25 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಮೆರಿಲಿನ್‌ ವಾಸ್‌ ಸೆವಾಂಟ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು
ವಾಹನ ಲೋಕ