ಬಾಸೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2019
23 °C

ಬಾಸೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ

Published:
Updated:
Prajavani

ಒಂಜಿ ನಾಡ್-ಬಾಸೆ ಪಂಡ ಅವು ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತು ಅತ್ತ್. ಅವು ನಮ ಮಾತೆರ್ನ ಹಕ್ಕ್. ನಾಡ್‍ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕ್‌ದುಂತುವ. ದಾಯೆ ಪಂಡ, ಮುಲ್ಪದ ಗಾಳೀ-ನೀರ್-ಮಣ್ಣ್ ಉಂದು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ರೊಡು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಅಪ್ಪೆ-ಬಾಲೆದ ಸಂಬಂಧವಾದ್ ರೂಪು ಪಡೆದ್, ನಮನ್ ಮೆನ್ಪಾವುಂಡು. ನಮನ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಎಚ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ತುಳುತ್ತ ಸಂದರ್ಬೊಗು ಬನ್ನಗಲಾ ಅಂಚೆನೆ. ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಮ ಎಚ್ಚರಾಪ, ಅಭಿಮಾನೊಡು ಅರ್ತಿ-ಪಿರ್ತಿಡ್ ಒಟ್ಟಾಪ. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುಕು ‘ಅಳಿ’ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ಲ್ ಕೆಲವೆರ್ ‘ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ’ ಅಂಚ-ಇಂಚಂದ್ ಕೋಂಗಿ-ಕೊರತೆ ಕಟ್ಯೆರೆ ತೂಪೆರ್. ಬಹುಸ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜೀತ್‍ಲ ಜ್ಞಾನೊನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು.

ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ್‌ದ್‌ಲ , ಇನಿ ಆ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೇ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಎದುರುಡು ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಪಂಡಿನಂಚ ’ಕನ್ನಡಾಂತರ್ಗತ ತುಳುನಾಡ್’ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಗ್ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡನೇ ಆ ಬಾಸೆ ಒರಿಪುನೆ– ಬುಲೆಪುನೆ ಪಂಡ ಆವು ಸುದ್ದ ತಪ್ಪು. ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಂದೆನೆ ಅವ್ವೆತ್ತೊ ಬಾಸೆಲು ಬುಳೆಯಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು, ತುಳುತ್ತ ಲಿಪಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆನೇ ಅತ್ತ್. ತುಳುನು ಉಡಲ್ಡ್ ಪಸೆರ್‍ದ ತಾಂಗುನ-ತರ್ಕುನ ತುಳು ಮನಸ್ಸುಲು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆರಾ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ವಾ ಪೋಡಿಗೆಲಾ ಇಜ್ಜಿ.

ತುಳುವೆರೆನ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬಾಸೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ತುಳುವಾದಿಪ್ಪುನ ತುಳು ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ತುಳುಟೇ ಪಾತೆರ್‍ವೆರ್. ತುಳುಟೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಲುವೆರ್. ಇನಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ಲಾ ತುಳು ಬಳಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಶಾಲೆಡ್ ‘ತುಳು’ ಪಾತೆರ್‍ಂಡ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಸೆ ಆದ್ ತುಳುನು ಕಲ್ಪುನ-ಕಲ್ಪಾವುನ ಸಂದರ್ಬೊ ಒದಗ್ ಬಯ್ದಂಡ್. ಅಂಚನೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊಡು ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸುರುವಾತ್‍ಂಡ್. ನನ ದುಂಬುಗು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ತುಳುನು ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವಾದ್ ಕಲ್ಪಾಪುನ ಕೆಲಸಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್‌ಂಡ್‌. ಅವು ಅತ್ತಾಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕೆಲವೆರ್ ಆಸಕ್ತಿಡೇ ಕಲ್ಪಾವುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ಲಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಂದು ಪೂರಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯೊಲು. ಉಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನು ನನಲಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಲು ತುಳುವೆರೆನ ದುಂಬು ಉಂಡು.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳತ್ತ ಖಾವಂದೆರ್  ಡಿ. ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ ಒರ ಇಂಚ ಪಂಡೆರ್- ’ತುಳು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನೊಗು ಬಯ್ದ್‍ಂಡ್, ನಾಟಕಕಾರೆರ್, ಕಲಾವಿದೆರ್, ಸಾಹಿತಿಲು, ಸಂಶೋಧಕೆರ್, ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲುಲಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಜಾತಿ ಬೇದದಾಂತೆ ತುಳುನು ತಾಂಗುನ ತರ್ಕುನ ಬೇಲೆನ್ ಬಾರೀ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 2009ಡ್ ಉಜಿರೆಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪೊಸ ಧೈರ್ಯ-ಸ್ಥೈರನ್ ದಿಂಜಾದ್‍ಂಡ್’ ಪಂದ್ ಬಾರೀ ಅಭಿಮಾನೊಡು ಪಂಡೆರ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಅಂದ್ ಅವೆಡ್ದಾದ್ ತುಳುವೆರೆಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ‘ಸಂಚಲನನೇ’ ಮೂಡ್ದುಂಡು.

ತುಳುತ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಡಾ.ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಪಂಡಿನಪಾತೆರ ’ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲು ಆಪುನೆತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ಪೊಸ ಪೊಸ ನಮೂನೆದ, ಪೊಸ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರೀ ಜಲ್ಸ್‌ಡೇ ಆವೊಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಪೊಸ ಬರಹಗಾರೆರೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು’. ಅಂದ್. . . ಉಂದು ನಿಜ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಡ್ ವಿಪರೀತವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ, ಅವು ಆ ಬಾಸೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಲ (ಸಗ್ತಿ) ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಆದ್ ಒರಿಯುಂಡು, ಅವು ಪಾತೆರದಲೆಕ್ಕ ಗಾಳಿಗ್ ರಾದ್ ಪೋಪುಜಿ. ಅಂಚ ಪಂದ್ ಪಾತೆರ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಜಿಂದ್ ಅತ್ತ್. ಪಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಡ್ ಆತೇ ಮುಖ್ಯ. ಒಯಿಕ್ಲಾ ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲ. ಅಂಚಾದ್ ಬರವುದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಬಾಸೆ ದಾಖಲಾಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು.

ತುಳು ಬಾಸೆನ್ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದೊಗು ಸೇರಾವೊಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಈ ಬಾಸೆಗ್ ಏತ್ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು? ಈ ಬಾಸೆಡ್ ಏತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತ್‍ಂಡ್? ಪನ್ಪಿನವು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಪರಂಪರೆನ್ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುನನೇ ಆ ಬಾಸೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಆಧಾರೊಡ್, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕೆ ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್- ’ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಲಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ’. (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಲ ಪಂಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ಬಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುತ್ವೊಲೆಡ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಮೂಹ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಲ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಲ) ಅಂಚಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಒಂಜಿ ನಾಡ್‍ದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಬಾರೀ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ಡಾವರ ಪೊಸ ಪೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಸಬೆರ್ ಬರೊಡು. ಪೊಸ ಆಲಚನೆಡ್- ಪೊಸ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಪೋವೊಡು. ಐತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಬರೆವೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲುಲಾ ನನಲಾತ್-ಬೊಕಲಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾದ್ ಬಾಸೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಡೇ ನಡಪೊಡು.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !