ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ

ಸೂರ್ಯ–ಚಂದ್ರರೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು

ಸೂರ್ಯ–ಚಂದ್ರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಗತಿಶೀಲವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ವೇದದ ಆಶಯ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಋಗ್ವೇದದ ಸೊಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ:
ಸ್ವಸ್ತಿಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ
ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾವಿವ |

‘ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ.’

ಸೂರ್ಯ–ಚಂದ್ರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಗತಿಶೀಲವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ವೇದದ ಆಶಯ. ಸೋಲು–ಗೆಲುವು, ಹೊಗಳಿಕೆ–ತೆಗಳಿಕೆ, ಸುಖ–ದುಃಖ, ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ, ಒಳಿತು–ಕೆಡುಕು – ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಡ್ಡಿ–ಆತಂಕಗಳು ಆಗಬಾರದು. ಇದು ವೇದ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಪದೇಶ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒದಗುವಂತಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದೆ? ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

ಅಸ್ಯ ಮಹತೋ ಭೂತಸ್ಯ ನಿಃಶ್ವಸಿತಮೇತದ್ಯದೃಗ್ವೇದಃ
ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ‘ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಃಶ್ವಾದಂತೆ ಋಗ್ವೇದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇವೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.

ಋಚಸ್ಸಾಮಾನಿ ಯಜೂಗ್‌ಂಷಿ | ಸಾಹಿ ಶ್ರೀರಮೃತಾ ಸತಾಮ್‌ |
ಇದು ತೈತ್ತಿರೀಯ–ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಮಾತು. ‘ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಗಳೇ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಂಪತ್ತು’. ಇದು ಈ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಇನ್ನು ‘ವೇದ’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ – ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
‘ವಿದ್‌’ ಎನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ‘ವೇದ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಇರುವುದು; ಸ್ಥಿತಿ.
2. ತಿಳಿಯುವುದು.
3. ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು.
4. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
1. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಅರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ವೇದ.
2. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.
3. ಅರಿವಿನ ನೆಲೆ–ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು.
4. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು – ಎಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತಿದೆ:

ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತ್ಯನಿಷ್ಟಪರಿಹಾರಯೋಃ ಅಲೌಕಿಕಂ ಉಪಾಯಂ ಯೋ ಗ್ರಂಥೋ ವೇದಯತಿ ಸ ವೇದಃ |

‘ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಡಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು – ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥವೇ ವೇದ’.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ‘ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದೇ ವೇದ’ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು. (ಇಲ್ಲಿ ‘ಅನುಮಾನ’ ಎಂದರೆ Doubt ಎಂದಲ್ಲ; Inference - ಊಹೆ ಎಂದು.)

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ವಿಳಾಸ: ಸಂಪಾದಕರು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಅರಿವು ವಿಭಾಗ, ನಂ. 75, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001 email: arivu@prajavani.co.in.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಯಾಗದ ಕುದುರೆ ಹೊರಟಿತು ಸಂಚಾರಕೆ

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 36
ಯಾಗದ ಕುದುರೆ ಹೊರಟಿತು ಸಂಚಾರಕೆ

21 Apr, 2018

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ
ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ತುತಿ

ಋಗ್ವೇದ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ; ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಋಷಿ: ಮಧುಚ್ಛಂದಾ; ಛಂದಸ್ಸು: ಗಾಯತ್ರೀ; ದೇವತೆ: ಅಗ್ನಿ

21 Apr, 2018
ಏನ್‌ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗಳೋ ಯಾಕ್ಹಿಂಗ್‌ ಆಡ್ತಾರೊ!

ವಿಡಂಬನೆ
ಏನ್‌ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಗಳೋ ಯಾಕ್ಹಿಂಗ್‌ ಆಡ್ತಾರೊ!

21 Apr, 2018

ಬೆಳಕು – ಬೆರಗು
ಐಕಾನ್‍ಗಳಾಚೆಗೆ...

‘ಬಸವನೆಂದರೆ ಪಾಪ ದೆಸೆಗಟ್ಟಿ ಓಡುವುದಯ್ಯಾ’ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಡು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಸವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ...

18 Apr, 2018

ಬೆಳಕು – ಬೆರಗು
ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು

ಸತ್ಯ-ಅಹಿಂಸೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರರಿಗಿಂತ 700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮಗ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವನ್ನೂ...

18 Apr, 2018