ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023
29 °C

ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ

ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕರಾರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟವಾದ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ/ಕೋರಿಕೆ/ದೂರು/ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಹವಾಲು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ್ ಬಿ. ವಿಳಾಸ: ನಂ.75, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 560001 ಫೋನ್ ನಂಬರ್: 080-45557333 ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: grievance@prajavani.co.in

ನಿಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಅಹವಾಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕೆಳಗಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಹವಾಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ ಅರ್ಜಿ

ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ
ದಯಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ
ದಯಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯಮಾಡಿ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಲಿಂಕ್ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯಮಾಡಿ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ ನೀಡಿ
ಇಡೀ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿ.
ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಷಯದಿಂದಾಗಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾರಾಂಶ ತಿಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ