ಗುರುವಾರ , ನವೆಂಬರ್ 14, 2019
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
-ರೋಲ್ಡ್‌ ದಾಹ್ಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು
ವಾಹನ ಲೋಕ