ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2022
23 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಳಿದು ಬದುಕಬಾರದು, ತಿಳಿದು ಬದುಕಬೇಕು.
– ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು