ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2020
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥ.
–ಮರ್ಲಿನ್‌ ಮನ್ರೊ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ