ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2021
26 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
–ಆ್ಯನ್‌ ಸ್ವೀನಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು