ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2019
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಹಾಗೂ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯ ಫಲವೇ ಅಸೂಯೆ.
ಸಶಾ ಅಜಿವಿಡು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ