ಗುರುವಾರ , ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2019
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲನಾಗಿರಬೇಕು.
ಜಾನ್‌ ಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ