ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2019
22 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನೀವು ಯಜಮಾನನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗುಲಾಮನಂತೆ ಅಲ್ಲ; ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಗುಲಾಮನಂತೆ ಇರಬೇಡಿ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
ರಾಜಕಾರಣ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ