ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

‘ಪವನಸುತ’ನ ಕರುಣೆ

ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ‘ಪವನಸುತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರಿಸಿದೆವು.

‘ಪವನಸುತ’ನ ಕರುಣೆ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವುದೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಮನೆಮಂದಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವೂ ಬರುವಂತೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ‘ಪವನಸುತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರಿಸಿದೆವು.
–ನಾಗಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಿ.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018