ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 5, 2020
27 °C

ಈ ಬದ್‌ಕ್‌ಡ್‌ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡೆ ಬೋಡು

ರಘು ಇಡ್ಕಿದು Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

Prajavani

ನರಮಾನ್ಯ ಬದ್‍ಕ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲವು. ಉಂದೆನ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್‍ತುಂಡು, ನಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ ಈ ಬದ್ಕ್‍ನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಭವಿಸವೊಡು. ಅನುಭವಿಸವೆರೆಗಾದ್ ನಮಕ್ ಈ ಬದ್‍ಕ್ ತಿಕ್‍ದ್‍ಂಡ್. ಉಂದೆಟ್ ಸುಖ ಉಂಡು, ದುಃಖ ಉಂಡು.

ಈ ರಡ್ಡ್ ಅನುಭವೊಲುಲಾ ನಮಕ್ ಬೋಡು. ಕೇವಲ ಸುಖವೊಂಜೇ ಬಾಳ್ವೆ ಅತ್ತ್, ಕೇವಲ ದುಃಖವೊಂಜೇ ಬಾಳ್ವೆ ಅತ್ತ್. ಆ ರಡ್ಡೆನ್ಲಾ ಸಮವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬದ್ಕ್‍ದ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸುಖ ದುಃಖ ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಇತ್ತ್‌ಂಡನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಬಾಳ್ವೆ ಬಾಳಿನ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯವಾಪುಂಡು.

ಆಂಡಲಾ ನರಮಾನಿ ಸುಖವೊಂಜೆನೇ ಬಯಕುವೆ. ಸುಖ ಬನ್ನಗ ತೆಲಿಪುವೆ, ದುಃಖ ಬನ್ನಗ ಬುಲಿಪುವೆ. ಅಂಚನೇ ಆ ಶಕ್ತಿಡ ನಟ್ಟುವೆ. ನಮ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಗಮನಿಸಾವೊಡಾಯಿನಿ-ನರಮಾನಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ, ಈ ಲೋಕೊನು ಮೀರ್‍ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಂದು ತೆರಿದ್ ಆ ಶಕ್ತಿಡ ನಟ್ಟೊನುನ ರೀತಿನ್. ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಬೇನೆ-ಬೇಜಾರ್‍ದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಆ ಶಕ್ತಿಡ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್, ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟೊಗು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡುಂದು ತೆರಿದ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಪುನ ಸ್ವಭಾವೊನು. ಈ ಭೂಲೋಕೊಡಾಪುನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅನಾಹುತೊಲು, ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾಪಿ ಕಾಯಿಲೆ-ಕಸಾಲೆಲು ಉಂದೆನ್ ಪೂರಾ ತೂಯಿನ ನರಮಾನಿ ಪೋಡಿದ್ ಪೋಯೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೋಡಿದ್ ಪೋಯಿ ನರಮಾನಿ, ತನ್ನ ಪೋಡಿಗೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊನೆರೆಗಾದ್ ದೇವೆರೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ್ ನಂಬಿಕೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬದ್‍ಕ್‍ನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಉದ್ದೇಶಡ್.

ನಮ ಬದ್ಕೊಡು. ದಾಯೆಗಾದ್? ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲಾ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡಾ? ಕನಕದಾಸೆರ್ ತನ್ನ ಪದವೊಂಜೆಟ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್-ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬಂಜಿಗಾದ್, ತುಂಡು ಕುಂಟುಗಾದ್, ಆಂಡ ಜೀವನ ಪಂಡ ಈತೆನಾ ? ಅತ್ತ್ .... ಈತೇ ಅತ್ತ್. ಉಂದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಅವು ಬಂಜಿ, ಕುಂಟುದ ವ್ಯವಹಾರೊನು ಮೀರ್‍ನ ಉದ್ದೇಶ. ನರಮಾನ್ಯ ನರಮಾನ್ಯ ನಡುಟು ಉಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ-ಬಾಂಧವ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂಚ ನರಮಾನ್ಯ ನಡುಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ-ಸ್ನೇಹ ಪನ್ಪಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಲೆನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್, ಪರಸ್ಪರ ನಮ ಮಾತೆರ್‍ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಬರೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚಾಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ದಾದ ? ಪನ್ಪಿನೆನ್ ನಮ ಇಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.

ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಮಿತಿಟ್ಟ್ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ ಮಾತೆರ್‍ಲ ದೀವೊಂದಿನ ಭರವಸೆನೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸೂರ್ಯ ಏಪಲಾ ಮೂಡಯಿಡೆ ಮೂಡುವೆ, ಮಿತ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲ್‌ ತಿರ್ತ್‌ ಖಂಡಿತಾ ಬೂರುಂಡು. ನೀರ್ ಎತ್ತರೊಡ್ಡು ತಗ್ಗ್‌ಗೇ ಪೋಪುಂಡು-ಉಂದು ಪೂರಾ ನಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ದೀವೊಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತಾಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಪಾವೊಲಿದ ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆಲೆಕ್ಕ. ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸೊಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ನಮ ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬುವ ಪನ್ಪಿನ ಇಚಾರ ಉಂದು ನರಮಾನ್ಯೆ. ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯೆಗಾದ್? ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಪೋಡಿಗೆನ್ ಕಳೆದ್, ತಾನ್ ರಕ್ಕಸೆ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ದೇವೆರಾವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಆಲೋಚನೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬಿಕೆ. ನರಮಾನಿಲು ದೇವೆರಾಪುನು ಪಂಡ. ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಪುನು. ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಪುನು. ಮಾತಾ ನರಮಾನಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಆಲೋಚನೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು-ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ದೇವೆರ್. ಐಕೇ ಪುರಂದರ-ದಾಸೆರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್-ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮಲ್ಲವು. ಉಂದೆನ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೊನೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್.

ನರಮಾನ್ಯ ಬದ್‍ಕ್ ಹಾಳಾವಂದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್‍ಕ್‍ಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ನಮ ನರಮಾನ್ಯ ನರಮಾನ್ಯಡ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್ ಒರಿಯಗೊರಿ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸೊಡು ಬದ್ಕುನವೇ ಮಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಭೂಮಿದ ಬದ್ಕೇ ನಂಕ್ ದಿನ್ನ ಆದ್ ಪೋವು. ನಮ ಬದ್ಕ್‍ಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡಲ ನಂಬಿಕೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು