ಬರ್ಸೊಗೊಂಜಿ ರಜೆ: ಬದ್‍ಕ್‍ಗೊಂಜಿ ಸಾಲೆ

7

ಬರ್ಸೊಗೊಂಜಿ ರಜೆ: ಬದ್‍ಕ್‍ಗೊಂಜಿ ಸಾಲೆ

Published:
Updated:

ನಾಳೆ ರಜೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಸೂರ್ಪನಖಿ ಮೂಂಕು ಚಟ್ಟೆ’ ‘ಮಳೆ ಬಂತು ಮಾರಾಯ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ’ ಉಂದು ಎಂಕುಲು 50 ವರ್ಸದ ಪಿರವು ಸಾಲೆಗ್ ಪೋನಗ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪದ. ಬರ್ಸದ ಪದಲಾ ಅಂದ್ ರಜೆ ತಿಕ್‍ನಗ ರಜೆತ್ತ ಪದಲಾ ಅಂದ್. ಈ ರಜೆತ್ತ ಪದ ಮೂಲು ದಾಯೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಸ ಬರ್ಸೊಗಾತ್ರ ಕೆಲವು ರಜೆ ಆಂಡ್. ಮೊಬೈಲ್‍ಡ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್‍ಡ್ ಉಂದೇ ರಾಗ ‘ಬರ್ಸ ಉಂತೊಂಡಾಂಡ ರಜೆ ಕೊರೊಡು’. ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಓಲಾಂಡಲ ಸಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಜನೊಕುಲು ಬಿಗಡುವೆರ್. ಅಪಗ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತೊಗು ನೆರ್‍ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಮಾತ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ. ಅರೆಗಾಲ ಇಡೀ ಟೆಂಡರ್ ಕೊರ್‍ದು ಕಮಿಷನ್ ದೆತೊಂದು ತೋಡು, ಚರಂಡಿ, ಕುಲ ತುದೆನ್ ಪೂರ ನಿಗಿತ್‍ದ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್‍ದ್ ಒಂಜೇ ಬರ್ಸೊಗು ಬೊಲ್ಲ ಬನ್ನಗ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕೊರೆತೊಂದು ಕಂಟ್ಯೊನುವೆರ್.

ಉಂದೆತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ ಪಾಪ ಒಲ್ತಾ ಬಯ್ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗ್ ಅಂಚಾದ್ ವಾ ಟೆನ್ಷನ್‍ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದು ಡಿ.ಸಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮುಗಲಾಂಡಾ ‘ರಜೆ ಸಾರಲಾಗಿದೆ’ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜೋಕುಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾಲ್‍ಲೆಗ್ ತಿರ್‍ಗುವೆರ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್‍ಗ್ ರಿಕ್ಷಾದಕ್‍ಲೆಗ್ ಶಾಲೆದ ವ್ಯಾನ್‍ದಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲ ಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಬರ್ಸೊಗೊಂಜಿ ರಜೆ ಬೋಡಾ? ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದಕುಲು ‘ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಪಂಡೆರ್‍ಡ ಆಂಡ್. ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಪ್ಪರ ನುಂಗುನ ದೊಂಬು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದಕ್‍ಲೆಗ್ ಯೇರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊರ್‍ತಿನಿ? ನಂಕ್ಲ ಪನರೆ ಸುಲಭ. ಆಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ನೆಂಪಾಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಲೆ, ದುಂಬುದ ಕನ್ನಡ ಸಾಲೆಲು ದುಂಬುದ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕೊಲು. ಅಲ್ಪ ಎ.ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಇತ್ತ್‍ಜಿ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಇತ್ತ್‍ಜಿ. ಆಂಡ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಗುಟ್ಟುನು ಆ ಸಾಲೆಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗಾಂಡ ರಜೆ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಮೈಲ್ ಜೋಕುಲು ತುದೆ, ತೋಡು, ವಾಡ ಪಾಂಪು ದಾಂಟೊಂದು ಸಾಲೆಗ್ ಪೋವೊಡಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಬೌದ್ಧ ಗುರು ದಲೈಲಾಮೆರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರ್ ‘ನಮಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎರಮನೆತ್ತಂಚಿನ ಇಲ್ಲ್‌ ಲು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕುಟುಮ ಎಲ್ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಸೌಕರ್ಯ ಎಚ್ಚಾತ್ಂಡ್ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ಂಡ್. ಬಿರ್ಸೆರುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಎಚ್ಚ ಆವೊಂದುಂಡು. ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುಲೇಂದ್ಂಡ್ ಆಂಡ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡ ಮಿತಿ ಮೀರೊಂದುಂಡು. ದೂರದ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಕಾರ್ ದೀತ, ಆಂಡ ನಾಲ್ ಬಕ್ಕಾರ್ ನಡತ್‍ದ್ ಬರಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಾಯನ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಕೇನರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಗೇನದ ಲೋಕ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಂಡ್ ಆಂಡಾ ಒತ್ತುಡು ಇತ್ತಿನಾಯಡ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. 

ಎತ್ತರದ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಯ ಬುದ್ದಿಡ್ ಕುಂಟೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾಲ್ ಗೋಡೆದ ಉಲಯಿಡುಲ್ಲೆ. ಕಂಡಿದ ಪಿದಯಿ ತೂನಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಕಿಲು ರಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಕೋಣೆ ಕಾಲಿ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸ್ ಯಾನ್, ಎನ್ನವು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಸುಖ ಪಂಡಾ ಬಜೀ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತ್ ಅತ್ತ್ ಮನಸ್ ಸರಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿಡ ದಾದ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ದಂಡ. ಇನಿತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಬದ್‍ಕ್‍ಡ್ ದೊಡ್ಡುಡೇ ಸುಖಂದ್ ಎನ್ನ್‍ದಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಜನ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ನ ಸುತ್ತನೇ ಕೋಟೆ ಕಟೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ದಾಯೇ?

ನರಮಾನಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಸುರು ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬರವುದ ಗೆರೆ ಪಾಡುನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಕಾರ್ ಬಗ್ಗಾದ್ ಬೆನ್ಪಿನನೇ ಬದ್‍ಕ್ಂದ್ ಎನ್ನಿಯೆ. ಬರವು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಕನತ್ತ ಮನೊನು ಕಾಕಜಿಡ್ ಬರೆಯೆರೆ ಕಲ್ತೆ. ಬೇಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಸಾಲೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಲೆಡೇ ಬಾಲೆ ಬುಲೇಂಡ್. ಇತ್ತಿನಾಯಗೊಂಜಿ, ದಾಂತಿನಾಯಗೊಂಜಿ, ರಂಗೇ ದಾಂತಿನಯಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂತೆ ಬೇಧದ ನಡುಟ್ಟೇ ಕಾಲ ಕರೀಂಡ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರೆಡ್ದ್ ಸುರುವಾಯಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದೇಸಿಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಭಾರತೊಗಾಂಡ್. ಅರಸು ಗದ್ದಿಗೆದ ಗಡು ಪೋಂಡು. ಭಾರತ ಇಡೀ ಆಂಡ್. ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಬೂರೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಕಡಲಂಚಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರವು ಸುರು ಆಂಡ್. ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಕಲೆ, ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಿಲೆನೇ ಕಲ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನಡೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಸಯ ಸುರು ಆಂಡ್. ಯೇಪ ಬ್ರಿಟೀಷೆರೆಡ್ದ್ ಆಂಗ್ಲ ಬರವುದ ಗೆರೆ ಸುರು ಆಂಡಾ ಆನಿಡ್ದೇ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ನಕಲ್ಡ ಕನ ಸುರು ಆಂಡ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಲು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಬಾಪುಗು ಲೇಪ ಪಾಡುನ ಪೋಂಡು, ಅಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೆರ್ರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. 1835ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಭಾರತದ ಕಲ್ಕತ್ತೊಡು ಸುರುತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 1845ಟ್ಟ್ ರೂರ್‍ಕೆಲಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿ ಸುರು ಆಂಡ್. ಉಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇನಿ ತೂಂಡ ನಾಯಿಕೊಡೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪೇಂಟೆ ಬುಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಲು ಪುಟುದು ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಂಡ್.

ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ, ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ಬರಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇನಿಕ್ಕ್‍ಲ ರೈತನ ಮಗೆ ಕೋಮಣ ಕಟೊಂದು ರೈತೆನೇ ಆತೊಡು ಕೆಲೆಸಿನ ಮಗೆ ಕೆಲೆಸಿಯೇ ಆತೊಡು. ಆಂಡ ತದ್ದಿನಿ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಂಟೆಲ್‍ಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ಸೈತೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನಿ ನರಮಾನ್ಯ ಬದ್‍ಕ್‍ಗೇ ಉರ್ಲಾಪಿಲೆಕ್ಕ್ ಆತ್ಂಡ್. ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಸಯದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರನೇ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸುರು ಆಂಡ್ ಬಡವೆರ್‍ನ ದೋಚಿಂಗ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಲೋಕದ ಗುಟ್ಟೇ ತೆರಿಯಂದಿನ ಬಾಲೆದ ಮೆತ್ತೆ ಮಂಡೆಗ್ ದೊಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಆತ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಬಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ ಅವು ಬಜೀ ದಡ್ಡೆ. ಒಯಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾಂತಿನಂದ್ ಸಮಾಜ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೋಕ ಮಾನ್‍ದಿನ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್‍ನ ಗುರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕಲ್ಲ್ ಕಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಸಯ ಯೇರ್ಲಾ ನಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನ ನಾಲ್ ಗೋಡೆದ ನಡುಟ್ಟು ಅರಲುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಕಲ್ಪನೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್‍ಡ್ ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೇ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೆಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮರ್ಲೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ನರಲುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಯ್ದಿಂಡ್.

ಇನಿ ಸಮಾಜೊಡು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರೊಲು ಎಚ್ಚಾವರೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಶಿಕ್ಷಣ. ದುಂಬುದ ಪಾಠೊಲೆನ್ ತೂಂಡ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪೆತ್ತದ ಕತೆ ‘ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು’ ಉಂದು ಇನಿತ್ತ ಪಸು ಬುದ್ಧಿದ ನರಮಾನ್ಯನ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾವುಂಡು. ಇನಿತ್ತ ಪುಸ್ತಕೊಡು ‘ಝಣ ಝಣ ಝಣ ಜೇಬು ತುಂಬ ಹಣ’ ಪನ್ಪಿನಲ್ಕ ಬದ್‍ಕ್‍ಡ್ ‘ದೊಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ದಿಂಜಾವುಂಡು. ದೊಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆಗಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವೊಡು, ಇಂಜಿನಿಯರಾವೊಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬದ್‍ಕೇ ಇಜ್ಜಿಂದ್‍ದೇ ಎನ್ನುವೆರ್. ದುಂಬು ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾನೂನು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಕೆ.ಎ.ಎಸ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಕುಲ್ದು ಲೋಕ ಆಳುನಕುಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೆತೊಂದು ಈ ಇಸಯೊಲೆನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆತಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ದಿನಾರತ್ತ್ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಉಂಡು. ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾವುನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಚ ಸಮಾಜ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಯೇರ್ಲಾ ಎನ್ನುಜೆರ್. ‘ಹುಚ್ಚು ಮುಂಡೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡವನೇ ಜಾಣ’ ಪನ್ಪಿನ ಗಾದೆದಂಚ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತ್ಂಡ್. ಸುಲಭೊಡು ದೊಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದಾದಾ? ಪಂಡ್‍ದ್ ನಾಡುವೆರ್. ಯೇತೇ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಂಡಲಾ ಆಯೆ ಉನ್ಪಿನಿ ನುಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ನೆಂಪು ದೀವೊಡು. ರೈತೆರ್ ಭೂಮಿಡ್ ಬೆಂದ್‍ಜೆರ್‍ಡ ದಾದ ತಿನ್ಪಿನಿ? ಗಾಂಧೆರೆನ ರಾಮರಾಜ್ಯ, ಗ್ರಾಮರಾಜ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಕ್ ಬೋಡುಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಥ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮುಚ್ಚರೆ ಯಾವು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವೆನೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ದಿನ ಬರ್ರೆ ತಡವು ಇಜ್ಜಿ. ನರಮಾನಿ ಆದ್ ಬದ್‍ಕ್‍ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಠಲಾ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಅಪಗ ತೆರಿವುಂಡು. ಬರ್ಸೊಗೊಂಜಿ ರಜೆ ಕೊರಡ್. ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆನ್ ಸೋಮಾರಿ ಮಲ್ಪುನಲೆಕ ಅತ್ತ್, ಜೋಕುಲು ದಿನೋಲ ಮುಗಲಾನಗ ಟಿ.ವಿಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತೂವರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ದಾಯೆ? ಅಕಲೆಗಿನಿ ಬದ್‍ಕ್‍ದ ಪಾಠದ ಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್‍ಗ್‍ಲ ರಜೆ ಬೋಡುಂದೇ ಆಪುಂಡು. ಬೆನಂದೆ ತಿನರೆ ಕಲ್ಪಾವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ.

‘ಮನೆಯೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೆ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು, ಘನತೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಾಳ್ವರೆನುತ ನುಡಿವರು’ ಈ ಪಾತೆರ ದುಂಬುದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಲೊಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎರಿಯೆರ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಮರ್‍ಯಾದಿಡ್ ಬದುಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 4

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !