ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 2, 2020
27 °C

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ: 09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020, ಗುರುವಾರದ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.