ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂಲೈ 7, 2020
29 °C

ಕರಾವಳಿಡ್ ಮರಟ್ಟ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ನೇಲುಂಡು

ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾರು. Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಗ್ ಅರಿ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರೆನ ಸುತ್ತಾ ತೊಡ್ಡೆಗ್ ಸುತ್ತುನ ಚೀಯದ ಲೆಕ್ಕ, ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ದುಂಬು ಪಿರವುಡು ಸುತ್ತುವೆರ್. ತೆಲ್ಲಾವು, ನೀರ್‍ದೋಸೆ ಆಂಡ ದಿಕ್ಕೆದ ಬಾಕಿಲ್‍ಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಅರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲುಲಾ ಕಣ ಕಣ ಅರ್ಲುನ ತೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದ್ ತೋಜಾವೆರ್. ಅಕ್ಲೆನ ಉಮೇದ್ ತೂ ಮಲ್ಪುನಡೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಡಲಾ ಕಾವಲಿಡ್ ಕಾಯುನ ತೆಲ್ಲಾವು ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀವಂದೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿಡಲಾ ಅಯಿತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ದೆತುನುನನೇ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಸುಕತ್ತ ಸಂಗತಿ.

ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗಾದ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆವಡ್ ಅಮ್ಮ ಆವಡ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕಲ್ಲ್ ತಿರ್‍ಗಾಯೆರೆಲಾ ಮೈಟ್ ತ್ರಾಣ ಉಪ್ಪೊಡು. ಬಲವುದ ಕಾವಲಿಡ್ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಇಜಿಂಡಾ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ರಚ್ಚೆವುದ ದಂಡ್‍ಡ ಪೂಜಿದ್ ಬಂದೊನು ಒಂಜಿ ಹದೊಟು ಮೈತ್‍ದ್ ಅಯಿನ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲ್ ತಟ್ಟ್‌ಗೊಡು ಅರು ಪರಿಯಂದಿಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರ್‌ತೆಡ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ನಾಲ್ ಮಡಿಕೆ ರಡ್ಡ್ ಮಡಿಕೆ ಮಡ್ಪುನೆಟ್ಟ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಅಗೆಲದ ಕುಡುಪುಗು ಚೌಲಿ ಪಾರಿಯೆರೆ ಪರಡ್‍ದ್ ಪಾಡ್‍ಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಹಾಳಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಆಂಡ ದಿನಾಲಾ ಕಲ್ಲ್‌ಗ್ ಅರಿ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಲಾ ಬೋಡತ್ತೆ? ಸಂಕ್ರಾಂದಿಗ, ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಗಾ ಅರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಅಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೆರ್‍ಡಲಾ ಬಾಯಿದ ಅಗಿನ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ.

ದೋಸೆ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪಿ ಅಜ್ಜಿ ನೆನೆಪಾಪೆರ್. ಕುಡುಪುಗು ಕೈಪಾಡ್‍ನಕಲೆಗ್ ಕಾವಲ್ ತಟ್ಟ್‌ಗಡೇ ಕೈತ್ತ್ ದೀವೊಂತೆರ್. ರುಚಿ ರುಚಿತ್ತ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾಮನ ಬೊಡೆದಿ ಅಪ್ಪಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರ್. ಬಡಕಾಯಿದ ಊರುದಾರ್ ಆಯಿನ ಆರ್ ತೆಲ್ಪುದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತೆ! ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿದ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಕಲಸೆ, ಮುಡಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟ್ ಆರ್ ಉಸಾರ್. ಬೊಂಬಾಯಿದಕಲೆಗ್ ಕೊನೊಯೆರೆ ಕಟ್ಟೊಂತಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್‍ದಾ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಂಬಾಯಿಡ್‍ದ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಯಿಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಖಾರಿ-ಬಿಸ್ಕುಟು ಕಂತೆರ್ಡ ಸೂಟುಕೇಸ್‍ಡ್ ಕುಂಟುದ ನಡುಟ್ಟು ದೀದ್ ಕನಪಿನ ಕಮ್ಮೆನದ ಸಾಬೂನೂನು ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೂಪಿನೆ ಅಪಗ.

ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಂದದ ತಪ್ಪು ಗುದ್ದುದು ತರೆ ದೆಕ್ಕ್‍ಂಡಾ ನಾರೋಲಿದ ಕಾಯಿನ್ ಗುದುದ್ ಬೆರಕೆಗ್ ಸೀಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮೈ ದೆಕ್ಕೊಂತೆರ್. ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆನ ಮೋಕೆಡ್ ದೋಸೆ ಮೈಪೆರೆ ಬತ್ತ್‌ಜೆರ್‍ಡ್‍ಲಾ ಸಾಬೂನುದ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ವರ್ಸೊಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲಾ ಕಂಡನಿಯನಾ ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ ಪೋವೊಂತೆರ್. ಬರಿಯೆರೆಲಾ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಮಿತರ್ದ್ ನಡತ್‍ದ್ ಬರೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಅಪಗನೆ ಪೋಪಿನಾರ್ ಅತ್ತ್. ವಾರ ಗಟ್ಟಲೆಡ್ ಕುಲೊಂತೆರ್. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾವೊಡ್ಡ ಅರೆಗಲೊಡ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಂತಿನಿ ಪರ್ಬದಪಗನೇ. ಆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನಿ ವಂತೆ ಸಮಯ ಆಂಡಲಾ ಆರ್ ಕಾವಲಿಗ್ ಮೈತೊಂತಿನ ತೆಲ್ಲಾವು ನೀರ್ ದೋಸೆದ ಪೊರ್ಲು ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಅಟಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಕೇನುವೆರ್ “ಉಂದು ನಿನ್ನ ಕೈತ್ತ ಗುಣನಾ ನೈತ್ತ ಗುಣನಾ ಪಂದ್. ಒಂಜಾತ್ ನೈ ಪಾಡ್ದ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ್ ತಿನಿಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತೆ.

ಕಮ್ಮಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟ್ ಪೊಂಜೊವೆನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ‘ಉಪ್ಪುಂಚಿ’ ಐಕ್ಕ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾ ಅತ್ತೆ. ಗಂಜಿದ ತೆಲಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತ್ ಪುಲಿ, ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್‍ಸಾಲೆ ಮುಂಚಿ ನುರುತ್ತ್‍ಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಬಂಜರ ಉನೊಲಿ. ಬೊಡಾಂಡ ರಡ್ಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ಗೆಂಡೊಡು ಕಾಯಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಕುಡುತ್ತು ನುರುತ್ತ್‍ಂಡ ಆಂಡ ಐತ್ತ ಮಿತ್ತ್‍ದ ಕಜಿಪು ವೊವು ಉಂಡು? ಅಂಚಾಂದ್ ದಿನಾಲಾ ಅಯಿನ್ ಉಂಡ ನಲೆಂಚಿ ಪೋವು. ಆಂಡಲಾ ಗಂಜಿಲಾ ಉಪ್ಪುಂಚಿಲಾ ರುಚಿತ್ತ ವಣಸೇ!

ದೋಸೆಡ್ದ್ ಉಪ್ಪುಂಚಿಗ್ ಪೋಯೆನಾ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಡ್ ವಿಶೇಷದ ದಿನಾ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ನಾಲ್ ತೆಲ್ಲಾವು ಸುರುಕು ಮಯಿಪುವೆರ್. ಉರುಪ್ಪೆಲ್ ಅರಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದಿನ ರಡ್ಡ್ ಚಪ್ಪೆ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ರಡ್ಡ್ ತೆಲ್ಲಾವು ಕುಡುಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ಬಲತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ದೀವೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೆ ‘ಕುರುವಾಯಿ ದೀಪಿನಿ’ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಉಂಡು. ತೆಲ್ಲಾವುದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್‍ದ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ತಡ್ಪೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್‍ಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುದಾ ತೆಲ್ಲಾವುನು ದೀಪೆರ್. ಆಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮೀನ್‍ಲಾ ರಸಲಾ ಬಲಸುವೆರ್.

ಒಂಜಿ ತಿಪಿಲೊಡು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿದ ತೆಪ್ಪುಗು ಕೆಂಡ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್‌ಗೊಂತೆ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ತ್‌ದ್ ತಡ್‍ಪೆನ್ ಕಿದೆ ಬರ್ತಲಿ ಕೊನೊಪೆರ್. ಅಯಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಪತ್ತೊನುವೆರ್. ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ದೀಪಾ ದೀದಾಯಿನೆ ಹಿರಿಯೆರಾಯಿನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಇಂದೆನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ‘ಕುರುವಾಯಿ ದೀಪಿನಿ’ ಇಜಿಂಡ ‘ಜಾಲಾ ಬೈಕೊರತಿ’ ದೀಪಿನಂದ್‍ಲಾ ಪನುವೆರ್. ಚೊಂಬುದ ನೀರ್‍ಡ್ ಜಾಗ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತದ್ ಮನೆ ದೀದ್ ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬಲಸ್‍ದಿನ ತಡ್ಪೆ ದೀದ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ದೂಪದ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಹಿರಿಯಕುಲು ಸುತ್ತ ಉಂತ್ತುದು ನಟ್ಟೊನುವೆರ್ ಕಿದೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ದಪ್ಪುನ ಎರುಲು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲಾ ಕೈ ಕಾರ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಿಜಿನ್‍ದ ದಾರೆಡ್ದ್ ಪಿಲಿ ಬಲಿಪಡ್ದ್ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪಡ್ಡ್ ಪಂದ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಕನದಿನ ರಡ್ಡ್ ಕೇಪುಲ ಪೂನ್ ದಕ್ಕ್‍ದ್ ಬಲಸ್‍ದಿನೆಕ್ಕ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುವೆರ್.

ಅಮ್ಮನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕಲೆನಾ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಅನ್ನು ’ಅಲ ಅವುಲು ತೂಲ ಆನೆನ್ ಪಿಜಿನ್ ವೊಯಿಪುಂಡು, ಪಿಲಿಬಲಿಪೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುಂಡು’ ತೋಜುಂಡಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಎಂಕುಲು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಮಂಡೆ ಆಡಾವೊಂತ. ಪಡ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ’ಗೋಲಿದ ಮರಟ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ನೇಲುಂಡು ಗೋಕುದ ಮರಟ್ ಕುಕ್ಕು ನೇಲುಂಡು ಅಂಬಡೆದಾ ಮರಟ್ ಪುಲಿ ನೇಲುಂಡು ಪುಲಿತ್ತ ಮರಟ್ ಅಂಬಡೆ ನೇಲುಂಡು ತೋಜುಂಡತ್ತ ಜೋಕುಲೆ’ ಪಂದ್ ಪನುವೆರ್ ಬಾನ ತೂದು ಬರ್ಸ ಬರುವತ್ತಾ 

ಬಾನೊಗು ಬೊಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಲ್ ಉಂಡು ಪಂದ್, ಅಲ ಅವುಲು ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಯಿನಕುಲುಲಾ ತೋಜುವೆರತ್ತಾ ನಮನ್ ಕಾಪುವೆರ್ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಿರ ತಿರ್‍ಗ್‍ದ್ ತಡ್ಪೆ ದೆರ್ಪೊಡ್ಡ ನೀರ್ ಸೆಡ್ಡಿದ ಕೊಡಿ ಇರೆತ್ತ ತುಂಡು ಇರೆ 
ಪರ್ತದ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ದೀತಿನೆನ್ ಮಾತೆನ್‍ಲಾ ವಂತೆ ವಂತೆ ಆ ಇರೆಟ್ಟ್ ದೀದ್ ಒರಿದಿನೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್‍ದ್ ಚಾವಡಿಡ್ ದೀವೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತಾ ಆಯಿನ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಪಟ್ಟ್‌ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್.

ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತ್‍ಂಡ್ ಕಿದೆಟ್ ಕೈಕಂಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಕುರುವಾಯಿ ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕುಲುಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬರಂದಿ ಬರ್ಸೊಗು ದಿನೊಡ್ದ ದಿನ ಎಚ್ಚುನ ದಗೆಲಾ ನಮ್ಮ ಏವುದೆಪ್ಪುನು ಎಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬಾನೊಗು ಕೈ ದೀದ್ ತೂನಗ ಅಜ್ಜೆರ್ ದೀತಿನ ಕುರುವಾಯಿ ನೆಂಪು ಆಪುಂಡು.

 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು