ಕಯ್ಯಾರೆರ್ನ ತುಳು ಕಬಿತೆಲು

ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2019
27 °C

ಕಯ್ಯಾರೆರ್ನ ತುಳು ಕಬಿತೆಲು

Published:
Updated:

ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಪುಟ್ಟುದು-ಬಳತ್‍ದ್-ಬಾಳಿನ ಆರ್ ’ನರಮಾನಿ ನೂದು ವರ್ಸೊದ ಸಾರ್ಥಕ ಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ಪೊಡು’ ಪನ್ಪಿ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟಿದಂಚನೆ ನೂದು ವರ್ಸೊದ ಸಾರ್ಥಕ ಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊದಾರ್.

ತನ್ನ ಆದರ್ಶ ನೀತಿ-ರೀತಿ-ನಡಾವಳಿಲೆನ್ ತನ್ನ ಬದ್‍ಕ್‍ದುದ್ದೊಗು ನಿರಂತರ ದೀವೊಂದು ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬದ್‍ಕ್ ಕಟ್ಟೊಡು-ಬದ್‍ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ್ ಮುಲ್ಪದ ಗಾಳಿ-ನೀರ್-ಮಣ್ಣ್‌ಗಾದ್‌ ಪೊರ್‍ಂಬಾಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬದ್‍ಕ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್, ಅಪ್ಪೆಬಾಸೆ ತುಳುನ್ಲಾ ತಾಂಗ್ – ತರ್ಕ್‍ದ್ ಬಳತೆರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಲೋಕೊಡ್ಲಾ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್‍ದ ಕಬಿಯಾದ್ ಮೆರೆಯೆರ್. ಕಯ್ಯಾರೆರ್ ಪಂಡ ಕಯ್ಯಾರೆರೆ. ಆರೆಗ್ ಸರಿಗಟ್ಟುನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಯೆರೆನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.

ಕಯ್ಯಾರೆರ್ ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಬರೆಯಿನವು ಕಡಿಮೆನೆ. ಆಂಡ ಆರೆಗ್ ತುಳುಬಾಸೆ, ತುಳುನಾಡ್, ಮುಲ್ಪದ ನೆಲ, ನೀರ್, ಮಣ್ಣ್, ಗಾಳಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌. ಆರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಆದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್‌  1956ಟ್ಟ್ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಆನಗ ಅರೆನ ಪುಟ್ಟು ನೆಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕೊಡ್ದು ಕೇರಳಗ್ ಜಾರ್‍ನಗ, ತನ್ನ ಪುಟ್ಟು ನೆಲನ್ ಕರ್ನಾಟಕೊಗೇ ಸೇರಾವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಹಟ ಪುಟ್ಟುನಗ ಅರೆಗ್ ಕನ್ನಡೊನು ಬುಡ್ದು ಉಂತ್ಯೆರೆ ಆಯಿಜಿ. ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಆಡಳಿತ ಬಾಸೆ, ಶಿಕ್ಷಣೊದ ಬಾಸೆ ಕನ್ನಡವೇ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಆರ್ ಕನ್ನಡೊಡೇ ಬರೆವೊಡಾದ್ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್. ಆಂಡ ಅರೆನ ತುಳುತ್ತ ಮೋಕೆ ಇಲ್ಯವತ್ತ್. ’ಕನ್ನಡಾಂತರ್ಗತ ತುಳುನಾಡ್’ ಉಂದುಂದು ಪಂಡಿನ ಆರ್- ’ಅಂಚಿ ತೆಲುಗೆರ್ / ಇಂಚಿ ಕನಡೆರ್ / ಎಂಚ ತಮಿಳೆರ್ ಮೆರೆಪೆರ್ / ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕೇರಳಲ ಕೆಲೆಪುಂಡು / ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಲಿಪುಂಡು’  ಪಂಡ್‌ದ್‌ ಪಂಡೆರ್.

ಭಾರತೊದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದ ಗಾಂಧೀಜೆರೆನ ಪ್ರಭಾವ, ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ, ಮಾತೃಬಾಸೆಡೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿ ಗಾಂಧೀಜೆರೆನ ನಿಲುವುಡ್ದು ಪ್ರೇರಿತೆರಾದ್ ಆ ಕಾಲೊಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆರಾದಿತ್ತಿನ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆರ್, ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೇರ್, ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆ, ಸತ್ಯಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರೆರ್ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರ್ದ್ 1930ನೇ ಇಸವಿಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ಚಳವಳಿ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಉಂದೆತ್ತ ಪ್ರಭಾವೊಡ್ದಾದ್ 1930ಡ್ಡೇ ಕಯ್ಯಾರೆರ್ ತುಳು ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. 1930ಡ್ದ್ 1940ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಚಳವಳಿತ್ತ ಅಂಗವಾದ್ ಸುಮಾರ್ ತುಳು ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆಯೆರ್. ಈ ಕಬಿತೆಲೆಡ್ ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡ್, ತುಳು ಬಾಸೆ, ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಬಗೆಟಿಪ್ಪಿ ಮೋಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿದ ಕಲ್ಪನೆಲೆನ್ ಕಟ್ಟ್ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಉಂದುವೇ ಅತ್ತಾಂದೇ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ಲಾ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಬಗೆಟ್, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ  ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಈತೇ ಅತ್ತಾಂದೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ತುಳು ಬಾಸೆ - ಸಂಸ್ಕøತಿದ ಬಗೆಟ್, ತುಳುನಾಡ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ್ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಖನೊಲೆನ್ಲಾ ಅಪಗಪಗಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಲೆಡ್, ವಿಶೇಷಾಂಕೊಲೆಡ್ ಬರೆತೆರ್. ಅಯಿನ್ಲಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್‍ಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಅವು ಆವು. ಅತ್ತಾಂದೆ ಸಂಶೋಧಕೆರೆಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗ್ಲಾ ಬರು. ಅಂಚಾದ್ ಕೈಯಾರೆರೆನ್ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ’ಎನನ್ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ್‍ಲ್‍ಂಡಲಾ, ಆಲೇ ಎನ್ನಪ್ಪೆ; ಆಲೆನ ಚಾಕರಿ ಎನ್ನ ರುಣ: ಉಂದೆನ್ ಸಂದಾವೆರೆ ಸಕ್ತಿ ಮೀರ್ದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು’.

ಇಂಚಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನೊದ ಕಯ್ಯಾರೆರ್ ತಾನ್ ಅಪಗಪಗಂದ್ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಪೂರಾ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‍ದ್ 1994ಡ್ ’ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ’ ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಕಬಿತೆದ ಕೋಪೆನ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೆರ್. ಆರೆನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನೊಲು ಈ ಕೋಪೆದ ಕಬಿತೆಲೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ’ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ’ ಕಬಿತೆದ ಕೋಪೆದ ಪ್ರತಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಅವೆನ್ ಅರೆನ ಕನ್ನಡ ಕಬಿತೆಲೆದ ಕೋಪೆಲೆಡ್ದ್ ಅಜತ್ತ್‍ದ್ ದೆತ್ತ್‍ದ್ ’ಕಯ್ಯಾರೆರ್ನ ಕಬಿತೆಲು’ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೂಕು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಂಡ್‌ .

’ಕಯ್ಯಾರೆರ್ನ ಕಬಿತೆಲು’ ಪನ್ಪಿ ಈ ಸಂಪೊಲಿಕೆದ ಕೋಪೆಡ್ ತುಳುನಾಡ್, ತುಳುಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ತುಳು ಪರಿಸರ, ತುಳುಜನ, ಆಚಾರ-ಇಚಾರೊಲು, ತುಳುತ್ತ ಬಹುಮುಖೀ ಆಲೋಚನೆಲು ನೆಗತ್ತ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕಯ್ಯಾರೆರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವೊಲು ಉರ್ಕುದು ತೋಜುನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಗೇಯತೆದ ಗುಣ ಇಪ್ಪುನ ಅರೆನ ಕಬಿತೆಲು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಪಿನವು. ಒಂಜಿ ನಾಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಬೊಡು, ಬಾಸೆ ಒರಿಪುನ ಸಂದರ್ಬೊಡು, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ಲಾ ವಿಚಾರೊಲು ತಟ್ಟ್‌ಂಡನೇ  ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯೊನುನು. ಈ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ ಕಯ್ಯಾರೆರ್ನ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ತೂವೊಡಾಪುಂಡು.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !