ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2021
29 °C

ಪೆಲಕಯಿ ದಾಂಬೋ ಅಪ್ಪೊ?

ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

ಲಕಯಿ ದಾಂಬೋ ಅಪ್ಪೋ ತಿಂದ್ರ್ ಪೋಂಡೂ ಸಿದ್ದೋ ಕಾಸ್ ಕೊರು ಅಪ್ಪೊ ದಕ್ಕ್‌ದ್‌ ಪೋಂಡು ಸಿದ್ದೋ. 
ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪೆಲಕಯಿ ಕುದ್ಪುನಗ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪದ. ಪೆಲಕಯಿ ಸಾಲ ಕಂತ್‍ಂಡ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ನಗ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ತಿನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮೆನ. ಒರ ಯೇಪ ಕುತ್ತುಜಿಂದಾಪುಂಡು. ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಕುತ್ತರೆ ಪತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಬಂಜಾರ ತಿನರೆ ಆಪಿನ ಪರ್‍ಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಪೆಲಕಯಿ ಮಾತ್ರ. ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ನಡೆಕ್ಕ್ ಪೆಲಕಯಿ ದಾಯೆ ನೆಂಪಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮರಿಯಲ ಬನ್ನಗ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಯಿದನೇ ಸಂತೆ. ಇನೀ ಮಾತ್ರ ಪೆಲಕಯಿ ಯೇರೆಗ್ ಬೋಡು?

ಸುಮಾರ್ 30-40 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋಂಡ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಬದ್‍ಕ್‍ದಿ ಕಾಲೊಡು ದಣಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ಕಾಲೊಡು ಮರಿಯಲೊಡು ಉನರೆ ತಿನರೆ ತೊಡು ಬಡವು. ಮರಿಯಲೊಡು ನುಪ್ಪುಗು ತತ್ತರ. ಇನಿತ್ತಂಚ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಒಂಜಿ ರುಪಾಯಿಗ್ ಅರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ್‌ಜಿ.  ಆಟಿಡ್ ಬೊಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರ ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಲ್‍ಗ್ ಪೋವಂದೆ ಯೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಗೆ ತೂಪಿನ ಕಾಲ. ನುಂಗೊಲು, ಮೂಂಕನ್, ತಟ್ಟೆ, ಅರಿ ಕಂತ್‍ದ್, ದಡ್ಡ್ ಮೆತ್ತ್‍ದ್ ರುಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾದಿನ ಕಾಲ. ಅಪಗ ಬಂಜಾರ ತಿನೊಡಾಂಡ ಗುಜ್ಜೆ, ಪೆಲಕಯಿ ಮಾತ್ರ. ಒಲ್ತೊಲ್ತು ನಟ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದಿನ, ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲ್‍ಡ್ದ್ ಬೋಲೆ ಪೆಜಿಕಂತ್‍ದ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ತಿಂತಿನ ಕಾಲ. ಅಪಗ ಬಡವೆರೆ ಬಡವುಗು ಪೆಲಕಯಿ ಪಂಡ ಬಂಗಾರ್ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. 

ಪೆಲಕಯಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆಡ್ ದಕ್ಕರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮೇಲ್‍ದ ಮುಲ್ಲುನು ಮಾತ್ರ ಕೆತ್‍ಂಡ್ ಮುಗೀಂಡ್. ಪಚ್ಚಿರ್, ಬೋಲೆ, ಕನ್ನಿಪಚ್ಚೀರ್, ರಚ್ಚ, ಗೂಂಜಿ ಉಂದು ಮಾತ ತಿನ್ಪಿನೆ. ತುಳುತ್ತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ತೂವೊಡ್ಡ ಪೆಲಕಯಿ ಕುದ್ಪೊಡು. ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟ್ ಗುಜ್ಜೆ ನಿನೆ ಬೂರುನು, ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಕಟೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಆನಗ ಗುಜ್ಜೆ. ಬೋಲೆ ಬುಲೆವೊಡ್ಡ ದುಂಬು ತಜೆತ್‍ದ್ ಆಜಾವರೆ ಬಾರೀ ಸೋಕು. ಬೋಲೆ ಬುಲೇಂಡ ಕುತ್ತುದು ಮೂರುದು ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್‍ಂಡ ನುಪ್ಪು ದಾಂತೆನೇ ಕುಲ್ಲೊಲಿ. ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬಂಜಾರ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಇನಿತ್ತಕುಲು ಅಂಚ ತಿಂದೆರ್‍ಂಡ ಮನದಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೇ ಕೊನೊವೊಡಾವು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೆನ್ಪಿನಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕರವುಂಡು.

ಒರ ಒರ ಪೆಲಕಯಿ ಮರಟ್ಟೇ ಪರ್‍ಂದುನಲಾ ಉಂಡು. ಚನಿಲ್, ಕಕ್ಕೆ ಕೂಂತುನ ತೂಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ‘ಅಲಂಬೆ ಪೆಲಕಯಿ ಪರ್‍ಂದ್‍ಂಡ್. ಕಕ್ಕೆ ತರ ತೂವೊಂದುಂಡು’. ಅಪಗನೇ ಮರಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್‍ದ್ ಕುದುಪುನು. ಕಾಯಿನೇ ದೆತ್ತ್‍ದ್ ಪರ್‍ಂದೆರೆ ದೀಂಡ ದಿನೋಲ ಜೋಕುಲು ಪರಿಮಲ ತೂದು ತೂದು ಮೂಂಕು ಬೇನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರ್. ಪೆಲಕಯಿನ್ ಗುಟ್ಟುಡು ಓಡೆಗ್ ಕೊನವರೆಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ರೆ ಸುರು ಆಂಡ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಸ್‍ಟ್ಟ್, ರೈಲ್‍ಡ್ ಕೊನೊವರೆಲಾ ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟ. 

ದುಂಬು ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟ್ ದೂಮಪ್ಪಣ್ಣೆ, ಪುದ್ದಣ್ಣೆ, ಸೇಕುಬ್ಯಾರಿ, ಉಮ್ಮರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮೊಕುಲು ಪೆಲಕಯಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೇಂಚಿ ದೀದ್ ಕುತ್ತುದು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕುಲು ತಿಂದೊಂದಿತ್ತ. ಪೆಲಕಯಿಡ್ ತುಲುವೆ, ಬರ್ಕೆ ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಜಾತಿ. ಬರಿಕಡ್ ನೆಯಿಬರಿಕೆ, ತುಳುವಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಊಂಚಿದ ಪೆಲಕಯಿಲು. ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲು ಇತ್ತ್‍ಂಡ ಅಂಚಿನೆನ್ ಮುಂಡೆ ಪೆಲಕಯಿ, ಮುಂಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಪೆಲಕಯಿಲು ಪಂರ್ದಾವರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಿನೆನ್ ಕಜಿಪುಗೇ ದೀತೆರ್. ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡುನು, ಕಡೇದ್ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದು ಮಾತ ಬಡವು ಕರಿಪರೆ ಇತ್ತಿನ ತಾದಿಲು. ಪೆಲಕಯಿ ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಚ್ಚೆಲಾ, ಗೊಂಜಿಲಾ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನಟ್ಟಿದ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ರಚ್ಚೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನು, ಗೂಂಜಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಬಾರೀ ಕುಸಿ. ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟೊಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ರಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿದ ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್‍ದ ಕಜಿಪು ತೂವರೆ ತಿನರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು.

ಪೆಲಕಯಿ ಕಂತಿನಾನಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಎರು ಎರ್ಮೆಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ನರಮಾನಿ ತಿನರೆ ಆಪಿನೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್‍ದ ಮುಳ್ಳುನು ತಜೆತ್‍ದ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಪೊದುಂಕುಲು ಪೂವೊಲು ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಬೆರಾದ್ ತೌಡು ಪಾಡ್ದ್ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪೇರ್‍ಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‌ಂ ಡ್. ಅರ್ಕಂಜಿದ ಗುರ್ಕೆಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಎರ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಕೃಷಿ ಬದುಕ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ.

ಪೊರ್ತು ಮೂಡ್ನಗ ಕಾಂಡೆ ಎರು ದೇರೊಂದು ಕಂಡದಡೆ ಪೋಂಡ ಮದ್ಯೆನ ಮುಟ್ಟ ದಪ್ಪೊಡು. ಎರು ಬುಡ್ನಗ ದಾಲ ತೀರುಜಿ. ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಆಪುಂಡು. ತಿನರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡದ ಸುತ್ತ ತೂಂಡ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ್ಟ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿಟ್ಟ್ ಪೆಲತ್ತ ಮರಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಒವು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟ್ ಪೆಲಕಯಿ ಪರ್‍ಂದಿನ ತೂಂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಡೇಗೆ ಮಿತ್ತ್ ಪೋದು ದೆತ್ತ್ ಕುತ್ತು ತಿನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ರಚ್ಚೆನ್ ಎರ್ಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೋಲೆನ್ ಕೋಮನೊಡು ಕಟೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವುಲು ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಯಿದ ಮರ ಇತ್ತ್‌ಂಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ. ಮರಟ್ಟೇ ಕುಲೊಂದು ಬಿಚ್ಚಾದ್ ಕೈಪಾಡ್ದ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ ತಿಂದ್‍ದ್ ಜಪ್ಪುವೆರ್. ಪೆಲಕಯಿ ಮರಟ್ಟೆ.

ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಯಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ನೆಂಪಾಪಿನಿ ಪೆಲಕಯಿ ದೂಮಪ್ಪಣ್ಣೆ. ಸಾಗೋಳಿ ಮುಗೀಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಪೊಗು ಪೇರ್ ಕೊನನಗ ಅಮ್ಮೆರ್‍ನೊಟ್ಟುಗು ಪೋಪಿನಿ, ಪೆಲಕಯಿ ದೆತೊಂದು ತುಂಬೊಂದೇ ಬರ್ಪಿನಿ. ಪೇಂಟೆ ಕೊಡೀಕಡೆ ಸವಾರಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನ್ನು ದಾನೆ ಕೊರಿಯರ್‍ಂದ್. ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆರ್ ಇನಿ ಪೆಲಕಯಿ ಕನಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್. ಅಂಚ ದೂಮಪ್ಪಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಡ್ದ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಯಿ ದೆತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪತಿಯೆರ್. ಬಜೀ ಮಂಡೆಡ್ ಮೂಜಿ ಮೈಲ್ ದೂರೊಗು ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಡ್ ನೀರ್ ಅರಿಯೆರೆ ಪತ್ತ್‌ಂಡ್.  ಒಂತೆ ಇಕಾರ ಬನ್ನಗ ಕಣ್ಣ್ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ. ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಯಿದ ಉಲಯಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ನೂರುದುಂಡು. ಅಲ್ತ್‍ಡ್ದ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್‌ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬೈರಾಸ್‌ಸ್‍ಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಂತ್‍ದ್ ಚಾವಡಿಡ್ ದೀನಗ ಕುದ್ಪರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ತಡ್ಪೆನಿಲ್ಕೆ ನೀರ್. ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಯಿಗ್ ದೆತ್ತ್ ದೀನ ಸಾತ್‍ಗ್ ಬೋಲೆ ಕೈಟ್, ಪೆಲಕಯಿ ಬಂಜಿಡ್. ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸರೀಟ್ ತಿಂದೆರ್. ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಲಾ ನೀರ್‍ದಲೆಕನೆ.

ಮನದಾನಿ ದೆತೊನಿ ಒರಿಯಗ್ಲಾ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ. ಓಂಟೆ ಜಿಲಾಬು. ಅವ್ವೇ ಕಡೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಯಿ ಕನಪಿನ ಕೈದ್. ಅವು ಮದಪೆರೆನೇ ಸಾಧ್ಯದಾಂತಿನ ಕತೆ. ಐತ ಇಡೀ ಗೂಂಜಿ ಕೊದಂಟಿದಂಚ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅವೆನ್ ಅಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಂದನೇ ಕೊನೊದು ಎರ್ಮೆದ ಬೈಪನೆಗ್ ದಕ್‌ದೆರ್‌. ಎರ್ಮೆ ಚೀಪೆದ ರುಚಿಕ್ ಗೂಂಜಿನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಂದು ತಿನರೆ ಪತ್ತ್‍ಂಡ್. ಎರ್ಮೆ ಮನದಾನಿ ಗುರಿಟ್, ಅಮ್ಮನ ಬೆರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅಮ್ಮೆರ್ ಸೈತಿಬೊಕ್ಕಲಾ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಯಿದ ಬೇರ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್.

ಪೆಲಕಯಿಡ್ಡ್ ಗಾರಿಯಾ, ದೋಸೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರೀ ಗಮ್ಮತ್ತ್. ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಟೇಲ್ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಜನೊಕ್ಲು ತಿನ್ಪೆರ್‍ಂದ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಾರಿಯಾ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ, ಅವು ನನಲಾ ಪರಂಗೊಂದುಂಡು. ಇನಿತ್ತ ಜವನೆರೆಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ್ತ ಇಸ ತಿಂದಿಲೆಕ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಪಿನ ಬುಡುಂಡ ಗಾರಿಯ ಏರೆಗ್ಲಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ಇನಿತ್ತ ಫ್ಯಾಷನ್‍ದ ಕಾಲೊಡು ಪೆಲಕಯಿ, ಕೆರೆಂಗ್, ಬೋಲೆ ಪಂಡ ಬಾರೀ ಸಸಾರ ಆತ್‍ಂಡ್. ಅವೆನ್ ತಿಂದ್‍ಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಯಾಪ, ಯೇರ್ಲಾ ತೆಲಿಪರೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಚಿಗೆ ಇತ್ತೆದಕ್‍ಲೆಗ್ ಉಂಡು.

ದುಂಬು ಏರೆಗ್ಲಾ ಬುಲೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿಗ್ ಪುದೆ ಕೊರ್ನಗ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪುದೆ ಬೋಡೇ. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಮರತ್ತ ಪೆಲಕಯಿ ಕುದ್ಪುನಗ ಸುರುತ್ತ ತುಂಡುನು ಮಿತ್ತಡಿ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕುಲೆತ್ತ ಕೊದಿ ಬೂರುಂಡು, ತಿಂದಿನಕುಲು ಉರ್ಚುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಕೈಕ್ ರೆಂಕಾದ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ದೆತ್‌ದ್‌ ತಿನ್ನಗ ದಿಂಜ ಕುಸಿ. ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಎಚ್ಚ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿದ ತಮ್ಮನ. ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಪೆಲಕಯಿ ಕಂತಿನಾನಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕುಲ್ದು ತಡ್ಪೆಡ್ ದೀದ್ ಕುದ್ಪುನಗ ಪಚ್ಚಿರ್ ಒಂಜಿಲಾ ದಾಂತೆ ಪೊಲ್ಲು ಪೆಲಕಯಿನ್ ರಚ್ಚೆ ಗರ್ತ್‍ದ್ ತಿಂತಿನ ನೆಂಪು, ಉಪಾಸ ಜೈದಿನ ನೆಂಪುಲಾ ಮನಸ್‍ಡುಂಡು. ಬೋಲೆ ದಿಕ್ಕೆದಕಲ್ಲ್‍ಡ್ ಪಾಡ್ದ್, ಸಾಂತನಿ ಮಲ್ತ್‌ ತೂತ್ತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗರ್ನಲ್ ಪುಡಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಪುಡತೊಂದು ಬಾಯಿ ಕಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರತ್ತ್ ಅವು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಬಡವುದ ಸಂಪು. ಇನಿಲಾ ಪೆಲಕಯಿ ತೂನಗ ನೆಂಪಾಪಿನಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪಂತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ದಾಂಬೋ ಅಪ್ಪೋ ಪದ.

ಫಲಿತಾಂಶ 2021 ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ | ಐಒಎಸ್ ಆ್ಯಪ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನುಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು