ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2020
21 °C

ಈ ದಿನದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ| 16-10-2020

ಈ ದಿನದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ| 16-10-2020

ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ