ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2020
19 °C

ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ನಾಗೆ

ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಾಗಬನೊಕ್ಕುಲೆಡ್ , ನಾಗ ಸಾನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ತನು ತಂಬಿಲೊಗು ತಯಾರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ‘ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರು ನಲಿದಾರು’, ಪಂಡ್‍ದ್ ದುಂಬುದ ಸಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕೊಲೆಡ್ ಪದ್ಯ ಓದುದಿನ ನೆಂಪು. ಇನಿತ್ತ ಸಾಲೆದ ಬೂಕುಲೆಡ್ ನಾಗೆಲಾ ಇಜ್ಜೆ ಬೆರ್ಮೆಲಾ ಇಜ್ಜೆ.

ತುಳುವೆರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕೆರ್, ನಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಲಕೆ ಆಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಆರಾಧನೆದ ಪಿರವು ನಾಗನ ನೆನೆಪು ಉಂಡು.

ಗೋವಿಂದ ಪೈನಂಚಿನ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ‘ಶಾಸನೊಲೆನ ಆದಾರದಲ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಗೊಲೆಡ್ ನಡತ್ ಬಯ್ದಿಂಡ್ ಅಯಿಟ್ಟ್‍ಲಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಭೂಮಿ, ಮುಲ್ಪದ ಕಾಡ್, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಸರ್ಪಾರಾಧಕೆರ್. ಈ ಪ್ರದೇಶೊನು ನಾಗರ ಖಂಡಂದ್ ಲೆಯ್ದೆರ್. ‘ನಾಗ’ ಜನಾಂಗ ಪನ್ಪಿ ಆದಿ ನಿವಾಸಿಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದೇ ಉಂದು ನಾಗಲೋಕ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಮೂಲೊಡು ಉಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಆರಾಧನೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇನಿ ಎಂಚ ದೈವೊಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿಲೆಕನೇ ಉಂದು ಬದಲಾಂಡ್. ಆದಿವಾಸಿಲು ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತಿನ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ 7-8ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೊರ್ತುಡು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಆದ್ ಬದಲಾಂಡ್. ಬ್ರಾಣೆರ್ ನಾಗಮಂಡಲ, ಅಶೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ತಿಲೆಕನೇ ಪಾಣಾರ ವರ್ಗದಕುಲು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ, ಮೇರ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸಂತಾನದ ಬಯಕೆ, ಪಲವಂತಿಕೆದ ಆಚರಣೆದ ಸಂಕೇತವಾದ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ ಬನ ಪೋವಡ್ , ಪುಂಚ ಪೋವಡ್ ನಾಗೆ ನಾಗೆ ಆದೇ ಉಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ನಮ ಮೈಪುನ ಪೇರ್ ತೊಟ್ಟೆದ ಆಂಡಲಾ ಮನಸ್ ಪೇರಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಂಕ್ ಮಣ್ಣ್‍ಡ್ ಏಳಿಗೆ. ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಾಗೆ ಜಿಡೆದೆರ್‍ತ್ ಕೊಡಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆಲಾ ಅಂದ್ ನಂಕ್ ನಿಜರಂಗ್ ಕೊರ್‍ತಿನ ಮೂಲದ ಅಮ್ಮೆಲಾ ಅಂದ್.

ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರ್‍ನ , ಸತ್ಯನಾಪುರತ್ತ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಅತ್ತಾಂದೆ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ವಾ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ತೂಂಡಲಾ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಂದುವೇ ನಾಗಬೆರ್ಮೆ. ಮೂಲ ನಾಗೆ. ಉಂದು ಬೆರ್ಮೆರ್‍ಲಾ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೆರ್‍ಲಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತ್, ನಮ್ಮ ಕೋರಿ, ಕಂಜಿ, ಕೈಕಂಜಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕಿರಿಯೆ ಪತ್ತುವ. ನಮ ಕಿರಿಯೆ ಪತ್ತುನು ಯೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ . ಅಂಚಾಂಡ ನಾಗೆ ಯೇರ್? ನಮ್ಮ ಯೆರಿಯಾಯಿನಾಯೆನೇ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ವಚನಕಾರೆರ್ ಪಂತೆರ್ ‘ಕಲ್ಲನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆ ಎಂಬರು ದಿಟದ ನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯಾ ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ಹೋಗೆಂಬರು ಉಣ್ಣದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವನಿಕ್ಕುವರಯ್ಯಾ’ ಈ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನ್ನಗ ಕಾಲ ಬದಲಾನಗ ಪೂಜೆಲಾ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸುರುವಾತಿನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಬೇರೆದಲೆಕ ಆತ್ಂಡ್. ಪುಂಚೊಡು , ಸಂಪುದ ಜಾಗ್‍ಡ್ ಬನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ನಾಗೆ , ಇನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‍ದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನೆಲಟ್ಟ್ ಉರಿ ಉಷ್ಣೊಡು ಕುಲ್ಲುಲೆಕ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರೆನ ಅನುಕೂಲೊಗಾಪಿಲೆಕ ನಾಗಬನೊಕ್ಕುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಾಗಗ್ ಸಂತಾನೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಕುಟುಮ ಕೊರ್‍ಪಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ಕುಟುಮ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತಾದ್, ಯೇರೇರ್‍ನ ಇಲ್ಲ್ ಬದ್‍ಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಆವೊಂದುಂಡು. 50 ವರ್ಸದ ಪಿರವು ಬಾರೀ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೂಲಿ ತಾಲ್ದಿ ಪರಬೆರ್ ಪೊಂಜೊವುಲು, ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪಿಂಗಾರ್, ಫೇರ್ , ಬೊಂಡ ಪತೊಂದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಡ್ದ್ ಕೀರಿಕಟ್‍ದಿ ಬರ್ಸೊಡು ಬಟ್ರೆನ್ ಕಾತ್ ಕುಲುದು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾದ್ ಬತ್‍ದ್ ನಾಗನ ತೀರ್ಥ, ಮಂಜೊಲು ಪುರ್ಸಾದೊನು ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲ ಪರ್ಪಾವುನ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಂಪು ಇನಿತ್ತ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಡ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ? ಆನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್‌ಡ್ ನಾಗಗ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ತನು ಮಯಿಪುಲೆಂದ್ ಕೊರಿನ ಒಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಟ್ರ್ ಕಚ್ಚದ ಕುಚ್ಚಿಡ್ ತಿಕ್ಕಾವೊಂದು ಪೋದು ಕಚ್ಚ ಗಿದ್‍ಪುನಗ ಭಟ್ರೆ ಬೊಡೆದಿ ಪೆಜಿದ್ ತನ್ನ ಭಂಡಾರೊಗು ಸೇರಾಂಡಲಾ ತನು ಮಯಿಪರೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್‍ತೆ ಪನ್ಪಿ ಅಪ್ಪೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆನೇ ನಾಗನ ತನುವಾದ್ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರೊಗಿತ್ತ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಕುಟುಮ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಮೂಲನಾಗೆ ಸರಿಯಿಜ್ಜೆಂದ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀನಗ ಅಕಲ್ನ ಆದಿದ ತಂತ್ರಿದಾರ್ ಪಂಡೆರ್‍ಗೆ ಬನ ಕಡ್ಪೊಡು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾವೊಡು ನಾಗ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಾವೊಡು ಕುಟುಮ ಓಲೋಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಮಂಡೆಪಾಲ್ ಕೊರೊಡು ಪಂಡೆರ್‌ಗೆ. ಅಪಗ ಎರಿಯೆರ್ “ಎಂಕಲೆಗ್ ಆತ್ ಮಾತ ತೀರಂದ್ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಕೊರ್‍ಕ” ಅಪಗ ಪಂಡೆರ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಆವೊಡೆ! ಆವಂದೆ ಪಿರಿ ಇಜ್ಜಿ.

ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನಾರ್ ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಆವೊಡು ಮೊಕುಲು ನಾಗ ವೈದ್ಯೆರಾವೊಡುಂದು, ಮಂಡಲ ಚಪ್ಪರಲ ನಾಗಪಾತ್ರಿಲೆಗೆ ಕೊರೊಡುಂದು. ಇಂಚ ಆಯಿಜಿಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗೆ ಬುಡಯೆ ಪಂಡೆರ್. ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಜವನೆ ಲಕಿಯೆ. ಆಯೆ ಜನ ಒಂತೆ ಪೆದಂಬು. ಆಂಡ ಆಯಡ ದಂಬು ಉಂಡು. ಆಯೆ ಪಂಡೆ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ನಾಗೆ ಬುಡ್ಜೆಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ನ , ಬನ ಎಂಕಲ್ನ , ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗಗ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಯಿನಲ್ಕ ಕೊರ್‍‍ಪ ಅವೆನ್ ಕೇನರೆ ಈರ್ ಯೇರ್? ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆತ್ಂಡಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಲೆನ್ ತಾದಿ ತಪ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ನಾಗೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತದ ಕತೆ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಊರು ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟ್ ಬೈಯಿಲ್ ಕಂಡದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಚದ ಪುದೆಲ್. ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕಲ್ಲ್. ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಒರ್ಸೊಗೊರ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್‍ಡ್ದ್ ಕೆಲವು ಕುಟುಮದಕುಲು ಬತ್‍ದ್ ಭೂತೊಗು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಡ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ಉಂಡುದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದೊಂಜಿ ನಲ್ಪ ವರ್ಸದ ಪಿರವು ನಡದಿ ಕತೆ.ಭೂತದ ಕಲ್ಲ್ ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರೆಡ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಭಟ್ರ್ ಪ್ರಾಯ ಆದ್ ತೀರ್‍ದ್ ಪೋಯೆರ್. ಜೋಕುಲು ಆ ಭೂಮಿನ್ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲೆಗ್ ಮಾರಿಯೆರ್. ಪೊಸ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಜಾಗ್‍ಗ್ ಸುತ್ತ ಅಗರ್ ಬೇಲಿ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಪುಂಚೊನು ಕಡ್ತೆರ್. ಆಂಡಲಾ ಒರ್ಸೊಗೊರ ಗಟ್ಟಡ್ದ್ ಬತ್‍ದ್ ಅವುವೇ ಜಾಗ್‍ಡ್ ಭೂತೊಗು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕುಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆರ್. ಇಂಚೆನೇ ಒಂತೆ ವರ್ಸ ಪೋನಗ ‘ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಭೂತೊನು ನಿಕುಲು ಕೊನೋಲೆ. ಇಜಿಂಡ ಎಂಕುಲು ನೀರ್‍ಗ್ ಪಾಡುವ ಪಂಡೆರ್. ಅಕುಲು ಅಯಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಮನಿಪಂದೆ ತಂಬಿಲ ಕಟ್‍ದ್ ಪೋಯೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಪುಂಚದ ಬರಿತ್ತ ಪುಣಿಟ್ಟ್ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಂಡು. ಕೊಯ್ಯೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಬಪ್ಪೊಣಿದ ಒಟ್ಟೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಸುಯಿಂತೊಂದು ಜಿಡೆದೆರ್‍ತ್ ಉಂತುಂಡು. ಪಜಿರ್ ಕೊಯಿಪಿನ ಪೊಂಜೊವು ಅಂಬರಪ್ಪುಡು ಒರಾನೆ ಪೋಡಿದ್ ಪೋದು ಪರ್‍ತೆದ ಕತ್ತಿಡ್ ಸರ್ಪನ ಮಂಡೆಗ್ ಟಕ್ಕ ಕೊಡತ್ಂಡ್. ಕತ್ತಿದ ಮುಂಡ ತಾಗ್‍ದ್ ಸರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಪೋಂಡು. ಕಣ್ಣ್‍ಡ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಜತ್ತ್ಂಡ್. ಸರ್ಪೆ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪುಂಚದುಲಯಿ ನೂರುಂಡು. ಪೊಂಜೊವೆಗ್‍ಲಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ . ಪಜಿರ್‍ನ್ ಅಡೇಗೆ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಡತಿ ಸಂಗತ್ತಿನ್ ಕಂಡನ್ಯಡ ಪಂಡ್. ಕಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಂಗುಡೆ. ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆಡಿ ನೇಲಾದ್ ದೀತ್ಂಡ್. ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿಲೆನ್ ಸಂಕಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೆರಿಯೆ ಲೆತೊಂದು ಬೆಡಿ ಪತೊಂದೇ ಪುಂಚದಡೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಎಂಚ ಎಂಚ ನಾಡ್ಂಡಲಾ ಸರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕೊಟ್ಟು ಕಂತ್‍ದ್ ಪುಂಚದ ಮಿತ್ತ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಮದ್ದೆನ ದೊಂಬುಗು ತೂ ಕೊರುಂಡು.

ಪುಂಚ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊತುದು ಪೋಂಡು. ಮೊಕಲೆಗ್ ಬಾರೀ ಕುಸಿ. ನನ ಉಚ್ಚುದ ಕಾಟ ಇಜ್ಜಿಂದ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್‍ತಿ ಬೇಲೆದ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು. ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೇರಿಕೊಡು ಉಲ್ಲೆರ್, ಬೈಯ್ಯಡ್ ಉಂಡ್ ತಿಂದ್‍ದ್ ಜೆತ್ತೆರ್. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್‍ನಗ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ತಿನ ಪೊಂಜೊವೆನ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣ್‍ಲಾ ತೋಜುಜಿ. ಕಣ್ಣ್ ಪೊಟ್ಟೇ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ವಾ ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್‍ನಕಲ್ಡ ತೋಜಾಂಡಲ ಕಣ್ಣ್‍ದ ಸೀಕ್ ದಾದಂದೇ ತೆರಿವುಜಿ. ಉಂದು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣ್‍ಡ್ ತೂತಿನ ಕತೆ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ನೇಲ್ ವರ್ಸ ಪೊಂಜೊವು ಪಜೆಡ್ದ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ನೆಲಡ್ದ್ ಪಜೆಕ್ಕ್ ಪೊರೆಡೊಂದು ಬದ್‍ಕ್ಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಸಾನೊಗು ಜಾಗೆ ಕೊರ್‍ತೆರ್ . ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದೆರ್. ವರ್ಸೊಗೊರ ಗೌಜಿಡ್ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಜಾಗ್‍ದ ದಣಿಲೆಕ್ಕೊಗು ಸಂದುನ ಮರ್‍ಯಾದಿ, ಸುರುತ್ತ ಪುರ್ಪ ಪುರ್ಸಾದ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲಾಂಡಲಾ ಅಕಲೆಗ್ ಸಂದುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ವಂತಿಗೆಲಾ ಅವುವೇ ಇಲ್ಲದಕಲ್ನ.

ಇನಿ ತೂನಗ ಉಂದೊಂಜಿ ಕತೆತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ಸಂಗತ್ತಿ ದಾಯೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲಪ್ಪು ಉಂಡು. ನಂಬುನ ನಂಬುವೆರ್ ಆಂಡ ನಾಗೆ ಯೇರ್? ನಂಬುನ ಬುಡ್ಪಿನ ಅಕಲಕಲ್ನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಆಂಡ ಆ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣ್ ಜೂವ ಉಂಡು. ಅವೆನೇ ನಮ ನಾಗನಡೆ ಪನ್ಪ. ಯೇರ್ ಭೂಮಿದ ನೀರ್ ಪರ್‍ಪೆನಾ? ಯೇರ್ ಮಣ್ಣ್ ಪುರುಂಚಿದ್, ದೊಂಕುದು ಬದುಕುವೆನಾ ಆಯಗ್ ನಾಗನಡೆ ಕೊಲ್ಪುಂಡು . ಅಂಚಾಂಡ ನಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಅರಸು ನಿದಿ ಪಾಲಕೆ, ವನ ಪಾಲಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಲಕೆ, ಅಂಚಾದ್ ಮಣ್ಣ್‍ದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗ್ ಮಯಿಲೆ ಆನಗ ನಾಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಾಗೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ.

ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ , ದೈವಸ್ಥಾನ ತೂಂಡಲಾ ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಉಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ವಾ ದೈವ ದೇವೆರ್‍ನ ಜಾತ್ರೆ, ನೇಮನೆರಿ ಇಜ್ಜಿಡಲಾ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈಪುವೆರ್ ತುಳುವೆರ್ ಅಕಲಕಲ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬನೊಕ್ಕುಲೆಗ್ ಪೋದು ಪೇರ್ ಬೊಂಡ ಮೈಪಾದ್, ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಪಾದ್ ಬರ್‍ಪೆರ್. ಜಾತಿ ಜಾತಿಗ್ , ಸಂತಾನ ಸಂತಾನೊಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ತುಳುನಾಡ್‍ಡುಂಡು.

ನಾಗದರಿಪಾವೊಡು ಮೂಲ ಕೇನೊಡು, ಪರಪುನ ನಾಗಗ್ ಪದ್‍ರಾಡ್ ವರ್ಸದ ಪಗೆ. ದೊಂಕು ಬುಡುವೆ ನಾಗೆ ಕಡಪು ಬುಡಯೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾತೆರೊಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟುಂಡು. ನಾಗಬೆರ್ಮೆ ತುಳುವೆರೆನ ಮೂಲ ದೈವ. ಮುಲ್ಪದ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆನ ಸಾನಿಧ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ. ತುಳುವೆರ್‍ನ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ತಾದಿ ತಪ್ಪಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುಗ. ನಾಗನ್ ತನು ಮೈಪುಗ , ನಮ ತನುವಾಕ. 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)