ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2021
21 °C

Video: ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ

 

ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ ರುಚಿಗೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ