ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2021
20 °C

Watch: ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ - ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ

ಕೊಡತೈತಿ ರೊಟ್ಟಿಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಥ, ಅದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಖಾಸ್ ಬಾತ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಖಾದ್ಯವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. . ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಜಾತಾರವರು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.. ಕಲಿಯಿರಿ.. ಸವಿಯಿರಿ.